Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna - profil praktyczny Wydział Chemiczny 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna - profil praktyczny brak

Cele:

W roku akademickim 1999/2000 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej rozpoczął realizację nowego programu studiów nazywanego „Elastycznym Systemem Studiów Trójstopniowych”, który jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w dziedzinie dydaktyki chemii i technologii chemicznej. Jest on również wynikiem uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w międzynarodowych programach dydaktycznych dotyczących transformacji studiów na uczelniach technicznych w Polsce, koordynowanych przez Komisję ds. Kształcenia przy Unii Europejskiej. Studia I stopnia na Wydziale Chemicznym trwają 3,5 roku i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą następnie rozpocząć naukę na studiach II stopnia i ukończyć je po 1,5 roku z tytułem magistra inżyniera. Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk chemicznych lub technicznych. Miarą postępów studenta w nauce, na I i II stopniu studiów, poza tradycyjnymi ocenami zgodnymi z akademicką skalą ocen, są również punkty odpowiadające Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów Kredytowych (ECTS). Punkty, które są miarą nakładu pracy poświęconej na opanowanie wiedzy, zdobywa się zaliczając kolejne przedmioty. Liczba zdobytych punktów decyduje o semestrze i roku, na który student zostanie zarejestrowany. Student posiadający odpowiednio dużą liczbę punktów może być zarejestrowany na wyższy semestr niż wynikający z proponowanego planu studiów. Najzdolniejszym studentom daje to możliwość szybszego ukończenia studiów („przeskoczenie” semestru lub roku) i co za tym idzie wcześniejszego rozpoczęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów III stopnia (doktoranckich). Przez pierwsze cztery semestry nauki wszyscy studiują według jednolitego programu. Nowy system daje możliwość indywidualnego wyboru planu studiów w zależności od zainteresowań i preferencji oraz dostosowania tempa studiowania do własnych zdolności. Na początku 6. semestru student wybiera temat pracy inżynierskiej. Ostatni, 7. semestr poświecony jest w głównej mierze wykonywaniu pracy inżynierskiej. Studenci studiów I stopnia kierunku Technologia Chemiczna mają obowiązek odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni. Po ukończeniu studiów I stopnia student może rozpocząć naukę na studiach II stopnia (magisterskich) wybierając specjalność, w ramach której będzie realizował magisterską pracę dyplomową. Prace dyplomowe mogą być wykonywane w zakładach dydaktycznych Wydziału Chemicznego oraz jednostkach naukowych współpracujących z naszym Wydziałem, szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w rozdziale specjalności na Wydziale Chemicznym. Studenci prowadzeni są przez osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. W czasie wykonywania prac dyplomowych studenci uczestniczą w procesie naukowym prowadząc prace badawcze pod kierownictwem opiekuna. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Odbywa się ona po zaliczeniu przez studenta wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożeniu w Dziekanacie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z opiniami opiekuna pracy i recenzenta. W sesji tej mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Wydziału oraz osoby spoza Wydziału. Egzamin dyplomowy odbywa się na posiedzeniu zamkniętym wobec komisji egzaminacyjnej. Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym PW daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne. Na początku 6. semestru studiów I stopnia student wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziału Chemicznego. Dziekan, biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, aparaturowe i kadrowe, wyznacza maksymalną liczbę miejsc w poszczególnych laboratoriach. Gdy liczba chętnych na wykonywanie pracy w danej jednostce przekracza liczbę miejsc, o wyborze decydują dotychczasowe postępy w nauce. Studentom kierunku Technologia Chemiczna na II stopniu studiów proponujemy specjalności: • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów, • Technologia Ciała Stałego, • Technologia Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych, • Technologia Nieorganiczna i Ceramika, • Technologia Organiczna i Kataliza, • Technologia Tworzyw Sztucznych, • Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe BHP 0 15 60 0 0 0 15 sylabus
   Chemia 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 1 9 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Chemia - laboratorium 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia nieorganiczna 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika* 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=28
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przemysł Chemiczny w Polsce i na Świecie 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo pracy i techniczne 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Informatyka przemysłowa 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy analizy chemicznej i instrumentalnej 8 30 0 60 15 0 105 sylabus
   Statystyka dla Inżynierów 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Synteza Organiczna 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
∑=20
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria chemiczna 7 45 30 0 30 0 105 sylabus
   Laboratorium z Preparatyki Organicznej 6 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Stosowana chemia fizyczna – laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Termodynamika i kinetyka chemiczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie Biznesem Technologicznym 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 3* 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Chemia organiczna – mechanizmy, stereochemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia pierwiastków bloku dsp 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia związków złożonych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Metody elektroanalityczne i sensory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miniaturyzacja w chemii analitycznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Polimery naturalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1H NMR i 13C NMR 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Recykling polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna w ochronie środowiska 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Aparatura przemysłu chemicznego - laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Aparatura przemysłu chemicznego - wykład 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia organiczna - laboratorium 7 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Elektrochemia stosowana 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo, kompozyty i korozja 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy krystalografii rentgenowskiej 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 5 45 0 30 0 0 0 sylabus
   Technologia chemiczna I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Laboratorium metrologii chemicznej 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium podstaw syntezy i technologii związków biologicznie czynnych 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium procesów technologii nieorganicznej 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium syntezy i badania polimerów 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium technologii ciała stałego 7 0 0 75 0 0 0 sylabus
   Laboratorium technologii materiałów wysokoenergetycznych 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium technologii specjalnych – synteza i kataliza 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Metody syntezy organicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody syntezy polimerów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii i technologi materiałów wysokoenergetycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii koloidów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy i zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemysłowe zastosowania związków metaloorganicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do chemii materiałów – preparatyka i metody badawcze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzenie biznesem technologicznym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Biotechnologia 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody badania materiałów-lab. 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia chemiczna II 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Technologia chemiczna- laboratorium 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Technologie specjalne I - laboratoria obieralne 7 0 0 75 0 0 0 sylabus
   Technologie specjalne I - wykłady obieralne 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Elektrochemia techniczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do nanotechnologii 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna analityka procesowa w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady zrównoważonego rozwoju w chemii 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Inżynierskie laboratorium dyplomowe 6 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Ochrona środowiska w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie inżynierskiej pracy dyplomowej 15 0 0 90 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologie specjalne II 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=33
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Posiada wiedzę z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi właściwymi dla kierunku technologia chemiczna, w tym wykonywanie obliczeń inżynierskich
Efekt K_W02
Posiada wiedzę z fizyki pozwalającą na posługiwanie się modelami i pojęciami właściwymi dla kierunku technologia chemiczna
Efekt K_W03
Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z podstawowych działów chemii obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną i fizyczną
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę z chemii analitycznej, w tym znajomość nowoczesnych technik analitycznych
Efekt K_W05
Ma wiedzę z zakresu technik i metod identyfikowania i charakteryzowania materiałów i substancji chemicznych, w tym oceny jakości produktów chemicznych
Efekt K_W06
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, w tym fizykochemicznych podstaw produkcji przemysłowej i zagadnień surowcowych
Efekt K_W07
Posiada podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej
Efekt K_W08
Posiada ogólną orientację w aktualnych kierunkach rozwoju technologii chemicznej i przemysłu chemicznego
Efekt K_W09
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska, w tym problematyki ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów chemicznych
Efekt K_W10
Posiada podstawową wiedzę z inżynierii chemicznej, aparatury przemysłu chemicznego i maszynoznawstwa
Efekt K_W11
Posiada wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów chemicznych i zasadach szacowania ryzyka, zna obowiązujące regulacje międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Efekt K_W12
Posiada podstawową wiedzę z wybranych dyscyplin inżynierskich, (takich jak np. elektronika, elektrotechnika automatyka i in.), przydatną do realizacji zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznej
Efekt K_W13
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, w tym znajomość pakietów oprogramowania przydatnych w działalności inżynierskiej
Efekt K_W14
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy
Efekt K_W15
zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W16
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii chemicznych oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, w tym także w wybranym języku obcym
Efekt K_U03
Posługuje się poprawnie chemiczną terminologią i nomenklaturą związków chemicznych, również w wybranym języku obcym
Efekt K_U04
Zna wybrany język obcy na poziomie biegłości B2 i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i technologii chemicznej
Efekt K_U05
Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Efekt K_U06
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia lub realizacji zadania inżynierskiego, w tym także w wybranym języku obcym
Efekt K_U07
Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w zakresie technologii chemicznej i pokrewnych dyscyplin
Efekt K_U08
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
Efekt K_U09
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych
Efekt K_U10
Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji wcześniej przyjętych założeń
Efekt K_U11
Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej
Efekt K_U12
W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w technologii i inżynierii chemicznej
Efekt K_U13
Rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętność ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
Efekt K_U14
Potrafi scharakteryzować różne stany materii wykorzystując teorie używane do ich opisu
Efekt K_U15
Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków chemicznych
Efekt K_U16
Przewiduje reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy, szacuje efekty cieplne procesów chemicznych
Efekt K_U17
Stosuje metody analityczne i aparaturę do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych
Efekt K_U18
Stosuje właściwe metody i aparaturę do badania właściwości fizykochemicznych i mechanicznych materiałów
Efekt K_U19
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań technologicznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U20
Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje prawne związane z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
Efekt K_U21
Planuje i realizuje właściwą gospodarkę odpadami chemicznymi
Efekt K_U22
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych
Efekt K_U23
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania technologiczne, aparaturowe i procesowe w zakresie technologii chemicznej
Efekt K_U24
Potrafi sformułować specyfikację prostych procesów technologicznych w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury
Efekt K_U25
Potrafi dokonać oceny użyteczności, a następnie wyboru spośród znanych typowych metod rozwiązania prostego zadania inżynierskiego w zakresie technologii chemicznej
Efekt K_U26
Posiada umiejętność samodzielnego projektowania prostych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w produkcji chemicznej

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Efekt K_K02
Potrafi formułować problemy w celu pogłębienia rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk w rozumowaniu
Efekt K_K03
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.
Efekt K_K04
Ma świadomość potrzeby kierowania się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju
Efekt K_K05
Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
Efekt K_K06
Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.
Efekt K_K07
Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.
Efekt K_K08
Rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć technologii chemicznej wśród laików