Nazwa przedmiotu:
Przemysłowe zastosowania związków metaloorganicznych
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest omówienie zastosowania związków metaloorganicznych jako surowców w przemysłowych procesach otrzymywania związków organicznych i metaloorganicznych.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest omówienie zastosowania związków metaloorganicznych jako surowców w przemysłowych procesach otrzymywania związków organicznych i metaloorganicznych. Przedmiot obejmuje omówienie procesów otrzymywania związków organicznych z zastosowaniem związków metaloorganicznych, realizowanych w praktyce przemysłowej. Szczególny nacisk zostanie położony na porównanie syntez z zastosowaniem związków metaloorganicznych z klasycznymi metodami syntezy tych samych klas związków. Uwypuklone zostaną takie cechy reakcji związków metaloorganicznych jak regio- i stereoselektywność. Pierwsza część wykładu poświęcona będzie przemysłowym metodom otrzymywania związków metaloorganicznych. Dalsze części wykładu będą przeglądem procesów wykorzystujących związki metaloorganiczne jako surowce do syntezy związków organicznych.
Metody oceny:
kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze procesy przemysłowego otrzymywania związków organicznych z zastosowaniem związków metaloorganicznych jako surowców oraz najważniejsze procesy przemysłowego otrzymywania związków metaloorganicznych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna najważniejsze procesy otrzymywania produktów przemysłu chemicznego, w których katalizatorami są związki metaloorganiczne
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi wymienić i omówić najważniejsze procesy przemysłowe, w których substratami są związki metaloorganiczne
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U12 , K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wymienić i omówić najważniejsze procesy przemysłowe, w których katalizatorami są związki metaloorganiczne
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U12 , K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: