Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie inżynierskiej pracy dyplomowej
Koordynator przedmiotu:
Kierujący pracą
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – konsultacje z kierującym pracą / opiekunem naukowym – 60 h 2. badania literaturowe – 60 h 3. opracowanie i interpretacja wyników – 120 h 4. redakcja tekstu pracy dyplomowej – 120 h Razem nakład pracy studenta: 60 h + 60 h + 120 h + 120 h = 360 h, co odpowiada 15 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. konsultacje z kierującym pracą / opiekunem naukowym – 60 h Razem: 60 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. badania literaturowe – 60 h 2. opracowanie i interpretacja wyników – 120 h 3. redakcja tekstu pracy dyplomowej – 120 h Razem: 300 h, co odpowiada 3 + 9 = 12 punktom ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium90h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Student, który zaliczył przedmiot: - uzyskał wiedzę teoretyczną konieczną do napisania pracy dyplomowej dotyczącej opracowania fragmentu lub całości wybranego procesu technologicznego, polegającego np. na optymalizacji syntezy lub opracowaniu metodyki analizy związku chemicznego (grupy związków) - potrafi pozyskiwać informacje (a także interpretować i oceniać ich wartość) potrzebne do realizacji tematu pracy dyplomowej z literatury, baz danych i innych źródeł - potrafi przeanalizować i opracować uzyskane rezultaty - potrafi pracować samodzielnie zarówno przy redakcji tekstu, jak i przy opracowaniu wyników badań - wykazuje inicjatywę w kierunku poszerzania swojej wiedzy oraz planowaniu przyszłych badań związanych z tematyką pracy dyplomowej. Po ukończeniu kursu student powinien: • przedstawić egzemplarz inżynierskiej pracy dyplomowej, do napisania której wykorzystuje: zebraną literaturę, opracowane wyniki pracy laboratoryjnej, konsultacje z kierującym pracą dyplomową. Wyniki prowadzonych badań mogą mieć formę założeń do projektu procesowego polegającego na opracowaniu technologii syntezy związku chemicznego lub kontroli analitycznej procesu technologicznego.
Treści kształcenia:
Student przedstawia egzemplarz inżynierskiej pracy dyplomowej, do napisania której wykorzystuje: zebraną literaturę, opracowane wyniki pracy laboratoryjnej, konsultacje z kierującym pracą dyplomową.
Metody oceny:
Recenzje pracy inżynierskiej
Egzamin:
tak
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
ma wiedzę teoretyczną konieczną do napisania pracy dyplomowej, tj. opisu syntezy / analizy związku chemicznego (grupy związków) lub badania wybranego procesu fizykochemicznego
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
ma wiedzę teoretyczną konieczną do przygotowania założeń do projektu procesowego z wykorzystaniem badań literaturowych oraz wyników własnych prac laboratoryjnych
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W06, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi z literatury, baz danych i innych źródeł pozyskiwać (a także interpretować i oceniać wartość) informacje potrzebne do realizacji tematu pracy dyplomowej
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi przeanalizować i opracować uzyskane rezultaty, w tym przygotować założenia do projektu procesowego
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03 , K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 , K_U12 , K_U14 , K_U16, K_U19 , K_U20, K_U21, K_U22, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie zarówno przy redakcji tekstu, jak i przy opracowaniu wyników badań
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
wykazuje inicjatywę w kierunku poszerzania swojej wiedzy oraz planowaniu przyszłych badań związanych z tematyką pracy dyplomowej
Weryfikacja: inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: