Nazwa przedmiotu:
Chemia pierwiastków bloku dsp
Koordynator przedmiotu:
dr hab.inż. Izabela Madura
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 10h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 10h Razem nakład pracy studenta: 15h + 10h + 10h = 35h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15h, Razem: 15h , co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia nieorganiczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę pozwalająca scharakteryzować własności i budowę związków tlenowych pierwiastków bloku dsp • mieć podstawową wiedzę z charakterystyki minerałów • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem.
Treści kształcenia:
Wykład stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładowych z Chemii Nieorganicznej w zakresie pierwiastków bloku dsp. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu klasyfikacji, budowy i zastosowania związków tlenowych pierwiastków bloku dsp: – ogólna charakterystyka pierwiastków bloku dsp, – typy wiązań z tlenem oraz wiązania pomiędzy rdzeniami pierwiastków dsp w strukturach klastrowych, – przegląd połączeń tlenowych w poszczególnych grupach pierwiastków bloku dsp od potasowców (ładunek rdzeni +1) do miedziowców (ładunek rdzeni +11) ze wskazaniem na związki o większym praktycznym znaczeniu.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993. 2. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1-3, PWN, Warszawa 1994. 3. L. Colditz, Chemia nieorganiczna, t. 1-2, PWN, Warszawa 1994. 4. Z. Gontarz, Związki tlenowe pierwiastków bloku sp, WNT, Warszawa 1993. 5. Z. Gontarz, A. Górski, Jednopierwiastkowe struktury chemiczne, WNT, Warszawa 1998.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna zagadnienia z zakresu klasyfikacji, budowy i zastosowania związków tlenowych pierwiastków bloku dsp; potrafi podać budowę drobin tlenowych na podstawie znajomości liczby koordynacyjnej i powiązać ją z reaktywnością związków
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe minerały pierwiastków dsp , sposoby ich charakteryzacji i podstawowe zastosowanie
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
przewiduje reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: