Nazwa przedmiotu:
Inżynieria reaktorów chemicznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, b) obecność na ćwiczeniach – 15h, 2. przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium zaliczeniowego – 15h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h Razem nakład pracy studenta: 30h + 15h + 15h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładzie – 15h 2. obecność na ćwiczeniach – 15h Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Cel wykładu – przedstawienie podstawowych zależności z zakresu inżynierii reaktorów. Cel ćwiczeń – rozwiązywanie zadań o charakterze projektowo-optymalizacyjnym.
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zależności z zakresu inżynierii reaktorów. Omówiona będzie analiza termodynamiczna i kinetyczna układu reakcyjnego, parametry kształtujące kinetykę reakcji oraz równania szybkości reakcji. Wykład obejmie prezentację matematycznych modeli podstawowych typów reaktorów oraz klasyfikację reaktorów opartą na kryteriach technologicznych. Wprowadzone zostaną zagadnienia czasu przebywania regentów w przestrzeni reakcyjnej, tzn: średni czas przebywania, czas rzeczywisty, funkcje rozdziału czasów przebywania. Rozpatrzony będzie wpływ rozkładu czasów przebywania na wydajność i selektywność różnych typów reakcji. Zaprezentowane będą możliwości wykorzystania charakterystyk dynamicznych reaktorów do analizy ich pracy. Poruszone będą również zagadnienia eksploatacji reaktorów przemysłowych, ich stabilności i autotermiczności. Ćwiczenia będą miały charakter obliczeń projektowo-optymalizacyjnych. Dotyczyć one będą miedzy innymi wyboru optymalnego typu reaktora przy określonym kryterium optymalizacji i zadanym opisie kinetyki procesu. Zadania będą obejmowały procesy proste i złożone. Analizowany będzie wpływ intensywności mieszania na stopień zaawansowania procesu i na selektywność w przypadku procesów złożonych. Przedmiotem obliczeń będą również typowe zakłócenia pracy reaktorów i ich wpływ na rezultat procesu.
Metody oceny:
Kolokwium + egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
1. J. Ciborowski, Inżynieria procesowa, WNT Warszawa 1973 2. S. Bretsznajder, W. Kawecki, J. Leyko, R. Marcinkowski, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT Warszawa 1973 3. J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa 1991 4. B. Tabiś, Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa 2000 5. A. Burghardt, G. Bartelmus, Inżynieria reaktorów chemicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę z obszaru inżynierii reaktorów chemicznych – zna typy reaktorów, ich opis matematyczny i klasyfikację opartą na kryteriach technologicznych.
Weryfikacja: egzamin; kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę na temat istotnych zagadnień dotyczących technologicznego realizowania wybranych procesów chemicznych.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykonać bilans materiałowy dla określonych typów reaktorów chemicznych i wyprowadzić zależności procesowe
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U22, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi wybrać odpowiedni typ reaktora przy określonych kryteriach optymalizacji i zadanych opisie kinetycznym procesu
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U22, K_U23, K_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywać wybrane zagadnienia, formułować wnioski
Weryfikacja: egzamin; kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: