Nazwa przedmiotu:
Matematyka 1
Koordynator przedmiotu:
dr Wiesław Zarębski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
CH.TIK105 Wersja: B
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
9
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 120h, w tym: a) obecność na wykładach – 60h, b) obecność na ćwiczeniach – 60h 2. przygotowywanie się do ćwiczeń i kolokwiów – 80h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 70h Razem nakład pracy studenta: 270h, co odpowiada 9 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 60h 2. obecność na ćwiczeniach – 60h Razem: 120h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład60h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metod matematycznych właściwych dla kierunku Technologia Chemiczna • nabyć umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy • nabyć umiejętność pracy indywidualnej, korzystania z literatury i zasobów internetowych. • nabyć umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
Treści kształcenia:
Liczby zespolone. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: granica i ciągłość funkcji, pochodne, twierdzenia Cauchy'ego i Lagrange'a, wzór Taylora, zastosowania pochodnych. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona, metody całkowania, całka oznaczona, zastosowania całki. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodne cząstkowe, różniczkowalność, ekstrema lokalne, zastosowania geometryczne. Równania różniczkowe zwyczajne: równania rzędu 1-go, równania liniowe rzędu n (w szczególności o stałych współczynnikach) – metoda uzmienniania stałych i metoda przewidywania. Działania na macierzach i metody rozwiązywania układów równań liniowych.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze, egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
1. L. Maurin, M. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka – Podręcznik dla Studentów Wydziałów Chemicznych, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1973. 2. M. Mączyński, J. Muszyński, T. Traczyk, W. Żakowski, Matematyka – podręcznik podstawowy dla WST, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1980, wyd. 2.
Witryna www przedmiotu:
http://wzarebs.ch.pw.edu.pl/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę teoretyczną na temat badania przebiegu zmienności, różniczkowania i całkowania funkcji
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę teoretyczną na temat rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W03
Posiada wiedzę teoretyczną na temat macierzy, wyznaczników, układów równań liniowych i geometrii analitycznej
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi stosować pochodne do badania zmienności funkcji, obliczać całki i stosować je do rozwiązywania zagadnień praktycznych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi wykonywać pewne operacje na macierzach, obliczać wyznaczniki, rozwiązywać układy równań liniowych i stosować metody geometrii analitycznej
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi znajdować ekstrema funkcji wielu zmiennych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: