Nazwa przedmiotu:
Chemia nieorganiczna
Koordynator przedmiotu:
Prof. nzw dr hab. inż. Janusz Zachara
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
CH.TIK201
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe - 75 h, w tym: a) obecność na wykładach - 45 h, b) udział w ćwiczeniach - 15 h c) konsultacje do wykładu i ćwiczeń - 15 h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 45 h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 45h Razem nakład pracy studenta: 165 h, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach - 45 h, 2. udział w ćwiczeniach - 15 h 3. udział konsultacjach - 15 h Razem: 75 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien znać: • chemię wodoru – ogólny przegląd związków z wodorem - wodorki jonowe i kowalencyjne pierwiastków grup głównych i przejściowych • chemię związków z drobinami jednopierwiastkowymi, związków tlenowych i z wodorem pierwiastków I okresu (Li - Ne) oraz inne ważniejsze połączenia z fluorowcami i azotem, • chemię związków tlenowych i wodorowych pierwiastków I i II grupy oraz ich faz metalicznych, • chemię związków z drobinami jednopierwiastkowymi, związków tlenowych i z wodorem pierwiastków II okresu (Na - Ar) • chemię związków z drobinami jednopierwiastkowymi, związków tlenowych i z wodorem pierwiastków III, IV i V okresu (Zn – Kr: Cd – Xe i Hg – Rn), • chemia związków z drobinami tlenowymi pierwiastków zewnątrzprzejściowych oraz ich faz metalicznych ze szczególnym uwzględnieniem 1 serii dsp (K – Cu), • chemię kationów oraz związków tlenowych pierwiastków bloku fdsp oraz ich faz metalicznych ze szczególnym uwzględnieniem lantanowców.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi właściwościami związków nieorganicznych. Na wykładzie przedstawiony zostanie systematyczny przegląd struktur, reakcji oraz metod syntezy związków w sposób pozwalający na uporządkowanie wiedzy w oparciu o wskazane relacje pomiędzy budową elektronową i przestrzenną a reaktywnością. W pierwszej części wykładu omówiona zostanie szczegółowo chemia pierwiastków grup głównych z podziałem na okresy i wskazaniem występujących w nich podobieństw strukturalnych. Szczególny nacisk położony będzie na opis właściwości wodoru i tlenu oraz tworzonych z ich udziałem związków. W celu systematyzacji struktur i właściwości w wykładzie wykorzystany zostanie system klasyfikacyjny opisujący elektronowo-ligandową budowę sfery koordynacyjnej drobin. W drugiej części wykładu omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące chemii pierwiastków przejściowych. Zaprezentowane zostaną właściwości różnych klas związków tych pierwiastków w powiązaniu z ich budową elektronową i przestrzenną. Celem prowadzonych równolegle ćwiczeń audytoryjnych jest ugruntowanie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału wykładowego. Zakres materiału obowiązującego na ćwiczeniach obejmuje treści prezentowane na wykładach.
Metody oceny:
2 sprawdziany pisemne na ćwiczeniach i egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus: Chemia Nieorganiczna, Podstawy. WNT, 1995. Z. Gontarz: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp. WNT, 1993. A. Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, 1994 i wydania późniejsze. L. Kolditz: Chemia Nieorganiczna, t.1-2. PWN, 1994. A. F. Wells: Strukturalna chemia nieorganiczna. WNT, 1993 Z. Gontarz, A. Górski, Jednopierwiastkowe struktury chemiczne, WNT, 1998. Wersja elektroniczna: Biblioteka Cyfrowa PW http://bcpw.bg.pw.edu.pl/ B. Staliński; J. Terpiłowski: Wodór i wodorki. WNT, 1987. A. Bartecki: Chemia pierwiastków przejściowych. WNT, 1987. W. Brzyska: Lantanowce i aktynowce, WNT, 1987. N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the Elements. Butterworth-Heinemann, 1997 (2nd edition). K.M. MacKay, R.A. MacKay, W. Henderson: Introduction to Modern Inorganic Chemistry. (6th edition) Nelson Thornes, 2002 C.E. Housecroft, A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry. (2nd edition) Pearson, Prentice Hall, 2005. J.E. House, K.A. House: Descriptive Inorganic Chemistry. (2nd edition) Academic Press, 2010.
Witryna www przedmiotu:
janzac.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe tlenowe, wodorowe i jednopierwiastkowe drobiny związków chemicznych oraz ich budowę i właściwości chemiczne, zna zasady klasyfikacji drobin poszczególnych pierwiastków z dowolnymi ligandami oraz relacje strukturalne i zmienność właściwości chemicznych
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
umie pozyskiwać i interpretować informacje ze wskazanych rozdziałów w podręcznikach i przygotowanych materiałów uzupełniających treści wykładu, wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi posługiwać się podstawową terminologią i nomenklaturą chemiczną
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi przewidzieć budowę i właściwości chemiczne drobin prostych związków chemicznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U13 , K_U14 , K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: