Nazwa przedmiotu:
Termodynamika molekularna
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30 h, w tym: a) obecność na wykładach – 30 h, 2. zapoznanie się z literaturą – 10 h 3. przygotowanie się do kolokwiów i obecność na nich – 10 h Razem nakład pracy studenta: 50 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30 h, Razem: 30 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Termodynamika techniczna i chemiczna – wykład
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstaw termodynamiki statystycznej, • znać podstawowe modele służące do opisu właściwości termodynamiczne oraz warunki ich stosowania.
Treści kształcenia:
Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości z termodynamiki oraz wprowadzenie podstaw termodynamiki statystycznej. Wykład ukierunkowany jest przede wszystkim na opis i przewidywanie właściwości termodynamicznych rzeczywistych mieszanin cieczy i gazów. Przedmiot podzielony jest na trzy główne części. Na wstępie przedstawione będą podstawowe elementy termodynamiki statystycznej, niezbędne w konstruowaniu opisu (modelu) fazy ciekłej i gazowej. Podstawy te z kolei posłużą do wyprowadzenia i zapoznania się z najbardziej rozpowszechnionymi modelami płynów. Ostatnia część będzie poświęcona prezentacji obliczeń modelowych i dyskusji problemów pojawiających się przy ocenie danych eksperymentalnych i ich wykorzystywaniu.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. T. Hofman, Termodynamika molekularna, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002. 2. T. Hofman, Materiały pomocnicze, http://www.ch.pw.edu.pl/~hof/termo_mole.htm
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawy termodynamiki statystycznej
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe modele opisujące właściwości cieczy i gazów
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi wyjaśnić związki pomiędzy właściwościami cząsteczkowymi a makroskopowymi
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi znaleźć w źródłach dane termodynamiczne i krytycznie zweryfikować ich dokładność
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zastosować podstawowe modele termodynamiczne do opisu i przewidywania właściwości
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11 , K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: