Nazwa przedmiotu:
Ekotoksykologia
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 15h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h Razem nakład pracy studenta: 15h + 15h +15h = 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15h, Razem: 15h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę na temat zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z działalności człowieka w tym i wpływ substancji chemicznych, rozwoju automatycznych metod kontroli analitycznej produkcji i systemów monitorowania • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z podstawowymi metodami usuwania zanieczyszczeń oraz zalet technologii bezodpadowych i recyklingu surowców
Treści kształcenia:
1. Wstęp 1.1. Zagrożenia środowiska naturalnego 1.2. Perspektywy działań proekologicznych 1.3. Systemy kontroli zagrożeń 2. Podstawy toksyczności i kancerogenezy 2.1. Określanie toksyczności 2.2. Koncepcja receptorów 2.3. Sposoby wchłaniania trucizn 2.4. Ksenobiotyki 2.5. Przyczyny i rozwój chorób rakowych, typy kancerogenów 2.6. Mutageneza 2.7. Testowanie 2.8. Szacowanie ryzyka raka dla człowieka 3. Zanieczyszczenie atmosfery 3.1. Cykle obiegu zanieczyszczeń 3.2. Podstawowe źródła emisji 3.3. Zanieczyszczenia atmosfery w środowiskach miejskich 3.4. Zanik warstwy ozonowej w stratosferze 4. Skażenie wody i gleby 4.1. Źródła zanieczyszczenia wody 4.2. Substancje zanieczyszczające środowisko miejskie 4.3. Erozja gleby 4.4. Nawozy mineralne i pestycydy 4.5. Zanieczyszczenia przemysłowe (metale ciężkie, dioksyny) 4.6. Skażenie wody podziemnej 4.7. Skażenie wody substancjami z atmosfery 5. Skażenia radioaktywne 5.1. Promieniowanie jonizujące i źródła promieniowania 5.3. Biologiczne efekty promieniowania 5.4. Energia jądrowa, odpady radioaktywne 6. Kontrola i monitorowanie zanieczyszczeń 6.1. Procesy i technologie proekologiczne 6.1.1. Technologia czystego węgla 6.1.2. Oczyszczanie gazów kominowych, wód ściekowych 6.1.3. Składowanie odpadów i odzyskiwanie surowców 6.2. Metody kontroli i monitorowania zanieczyszczeń 6.2.1. Automatyzacja pomiarów 6.2.2. Sensory fizyczne i chemiczne 6.3. Rola kontroli analitycznej w procesach i technologiach 6.4. Kontrola emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 6.5. Monitorowanie zanieczyszczeń wody i powietrza 6.5.1. Metody monitorowania, organizacja systemów monitoringu
Metody oceny:
seminarium lub kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S.F. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995. 2. J. Namieśnik, J. Jaśkowski, Zarys ekotoksykologii, praca zbiorowa, Gdańsk 1995. 3. Rozszerzony konspekt wykładu i rozdziały wybranych monografii.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02
zna podstawowe zasady kontroli i usuwania zanieczyszczeń środowiska, w tym recyklingu surowców
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi zaplanować ogólne zasady właściwej gospodarki odpadami chemicznymi
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość potrzeby kierowania się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: