Nazwa przedmiotu:
Technologia chemiczna w ochronie środowiska
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Janusz Sokołowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na zajęciach seminaryjnych – 30h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 8h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 12h 4. przygotowanie do kolokwium i obecność na kolokwium – 5h Razem nakład pracy studenta: 30h + 30h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na zajęciach seminaryjnych – 30h, Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Cel przedmiotu / modułu Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat zanieczyszczeń środowiska naturalnego i możliwościach ich likwidacji i unieszkodliwiania w ramach procesów technologii chemicznej oraz posiąść informacje o opracowywanych nowych bezodpadowych technologiach, • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem, • przygotować i wygłosić prezentację w 2-3 osobowym zespole dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótka dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy przekazywanej studentom w ramach wykładów prowadzonych na sem. IV i V, a w szczególności Inżynierii i Aparatury Chemicznej, Chemii Analitycznej, Technologii Chemicznej oraz Materiałoznawstwa, o informacje o charakterze aplikacyjnym. Celem przedmiotu jest uzupełnienie wykładów z Technologii Chemicznej o zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i możliwościami technologii chemicznej w unieszkodliwianiu i likwidacji istniejących zagrożeń oraz rozwoju technologii bezodpadowych i przyjaznych dla środowiska. Zajęcia prowadzone będą w formie seminaryjnej, a poszczególne zagadnienia będą przedstawiane przez 2-3 osobowe zespoły, które przygotują prezentacje multimedialne. Ich treść będzie następnie dyskutowana w całej grupie oraz podsumowywana i omawiana przez prowadzących nauczycieli akademickich.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
posiada wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów chemicznych i ochrony środowiska
Weryfikacja: kolokwium i wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W11, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
posiada wiedzę o sposobach bezodpadowego prowadzenia procesów lub likwidacji powstających w procesach odpadów oraz zna nowe trendy w tej dziedzinie
Weryfikacja: kolokwium i wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować w grupie studiując wybrane zagadnienie oraz wybierając najważniejsze elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K05, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: