Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie Biznesem Technologicznym
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Marek Marcinek, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
• mieć ogólną wiedzę na temat współczesnych metod zarządzania w korporacji oraz własnym biznesie • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem zaproponowanym przez prowadzącego, • przygotować i wygłosić prezentację dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótkie streszczenie oraz dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego.
Treści kształcenia:
Podczas zajęć warsztatowych Studenci nabywają niezbędnej wiedzy praktycznej związanej z charakterem ich pracy w (BASF) oraz dla najlepszych, możliwość wygrania stażu w firmie BASF. Ze strony PW treści obejmują typowe zagadnienia związane z zarządzaniem w tym zarządzaniem wiedzą (Wydział Chemiczny). Zajęcia prowadzone przez BASF obejmują następujące zagadnienia: • Analiza rynku • Zarządzanie projektami • Informacje o firmie BASF • Informacje o procesach produkcyjnych • Informacje o marketingu oraz technologicznym rozwoju produktu • Innowacje firmy BASF • Informacje o działaniu HR, PR Przedmioty są adresowane dla Studentów II-go stopnia-tuż przed podjęciem przez nich aktywności zawodowej. W toku przeprowadzonych zajęć studenci mają okazję rozwiązać konkretne studium przypadku znajdujące się w portofilio Firmy BASF.
Metody oceny:
Prezentacja oceniana przez zawodowych menadżerów pod kątem zawartości merytorycznej oraz jakości prezentacji. Zaliczenie pisemne 5 pytań.
Egzamin:
nie
Literatura:
Opracowania własne BASF
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
• Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem • posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych opracowywanego tematu • potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia • potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybrać kluczowe elementy w celu publicznego ich zaprezentowania

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna metody spektroskopowe i spektrometryczne stosowane w badaniach dla określenia struktury związku chemicznego
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
wie jak przewidzieć widmo związku chemicznego o zadanej strukturze i jak określić strukturę na podstawie serii widm
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania z danych literaturowych, zasobów internetowych i wyników własnych prac potrzebnych do rozwiązania danego zadania
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi określić strukturę danego związku chemicznego na podstawie dostępnych danych spektroskopowych oraz przewidzieć widmo związku o danej strukturze, porównać i rozróżnić związki na podstawie widm
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
posiada umiejętność pracy indywidualnej studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: