Nazwa przedmiotu:
Metody syntezy organicznej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia organiczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami syntezy związków organicznych metodami klasycznej syntezy chemicznej.
Treści kształcenia:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami syntezy związków organicznych metodami klasycznej syntezy chemicznej. Jego celem jest czynne opanowanie przez studentów reakcji organicznych, mających znaczenie w lekkiej syntezie i technologii organicznej oraz zrozumienie więzi łączącej ogromną liczbę reakcji, która może być sprowadzona do niewielkiej liczby procesów podstawowych. Przedstawiona zostanie analiza wartości praktycznych omawianych reakcji. Materiał będzie dyskutowany w oparciu o uproszczoną klasyfikację mechanistyczną: reakcje nukleofilowe i elektrofilowe. Przedstawione zostaną najważniejsze zasady planowania syntez związków o umiarko-wanym stopniu złożoności.
Metody oceny:
kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. M. Mąkosza, M. Fedoryński, Podstawy syntezy organicznej. Reakcje jonowe i rodnikowe, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006. Literatura uzupełniająca: 1. J. Skarżewski, Wprowadzenie do syntezy organicznej, PWN, Warszawa 1999. 2. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa 2004.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe i zaawansowane reakcje organiczne – nukleofilowe, elektrofilowe i rodnikowe – mające znaczenie w lekkiej syntezie i technologii organicznej
Weryfikacja: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna elementy strategii planowania syntez organicznych
Weryfikacja: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wartości praktycznych poznanych reakcji organicznych
Weryfikacja: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi zaplanować syntezę związku o umiarkowanym stopniu złożoności
Weryfikacja: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Weryfikacja: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie, posiada umiejętność formułowania argumentów i ocen oraz prezentowania ich w czasie dyskusji
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: