Nazwa przedmiotu:
Laboratorium metrologii chemicznej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
CH.IOB6001
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 75h, w tym: a) obecność na zajęciach laboratoryjnych – 75h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (zapoznanie się z literaturą niezbędną do opanowania wybranych techniki analitycznych) – 30 h 3. wykonanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych – 20 h Razem nakład pracy studenta: 125 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3 punkty ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 pkt ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem laboratorium jest poznanie nowoczesnych technik metrologicznych stosowanych w laboratoriach analitycznych.
Treści kształcenia:
Poznanie nowoczesnych technik metrologicznych stosowanych w laboratoriach analitycznych (w szczególności specyfiki konstrukcji poszczególnych układów pomiarowych, projektowania procedury pomiarowej, warunków akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych), takich jak: - techniki rozdzielania (elektroforeza kapilarna i planarna elektroforeza żelowa, chromatografia jonowa), - techniki elektroanalityczne prądowe i napięciowe (przepływowe układu pomiarowe,techniki spektroskopowe (spektrofluorymetria, test ELISA z detekcją spektrofotometryczną). Program laboratorium zakłada przedstawienie ważnych zaawanso-wanych technik analitycznych, skorelowanych z potrzebami kontroli analitycznej środowiska a także kontroli analitycznej procesów przemysłowych. Bloki tematyczne obejmują: techniki analityczne różniące się sposobem zbierania i charakteru sygnału umożliwiające analizę śladowych ilości zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych. Wykonanie ćwiczeń związane będzie z przygotowaniem próbki do analizy (w niektórych przypadkach optymalizacja jej składu), wyborem (optymalizacją) warunków pomiaru i ułożeniem algorytmu procedury pomiarowej w środowisku oprogramowania aparatury oraz wyborem właściwej metody akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Metody oceny:
kolokwia oraz ocena pracy/sprawozdań podczas ćwiczeń
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2007. 2. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, 1995. 3. A. Cygański, Spektroskopowe metody analizy, PWN, 1994. 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996. 5. E. Bulska, Metrologia chemiczna - sztuka prowadzenia pomiarów, Wydawnictwo Malamut, 2008. 6. I. Głuch, M. Balcerzak Praca zbiorowa, Chemia analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, 2007.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
posiada podstawową wiedzę z chemii analitycznej, zna zasady działania oraz główne obszary zastosowania nowoczesnych technik analizy instrumentalnej
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badańWpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W05, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
zna najważniejsze techniki analityczne, obliczeniowe stosowane w analityce
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi opracować uzyskane dane eksperymentalne i przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U08, K_U10, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi zastosować nowoczesną aparaturę analityczną w prowadzonych badaniach, w celu określenia jakościowego i ilościowego składu badanych próbek
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych w celu pogłębienia wiedzy
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować w zespole, uzgadniając sposób formułowania wniosków z przeprowadzonych badań
Weryfikacja: zaliczenie – na podstawie testów z każdego modułu oraz pracy laboratoryjnej i sprawozdań z prowadzonych badań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K05, K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: