Nazwa przedmiotu:
Zarządzenie biznesem technologicznym
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marek Marcinek
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
godziny kontaktowe 30 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h , Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Wykład jest realizowany jako wspólna inicjatywa Firmy BASF Polska i Wydziału Chemicznego. Zakłada współrealizowanie części zajęć przez pracowników BASF i przekazanie Studentom treści, umiejętności przydatne podczas etapów rekrutacji* oraz później w pracy w firmie chemicznej.
Treści kształcenia:
1. Technologia w biznesie. 2. Ścieżka od pomysłu do biznesu opartego na technologii. 3. Strategiczna analiza rynku technologicznego. 4. Zasady analizy potencjału dla danego produktu lub usługi. 5. Metody analityczne (dane statystyczne, benchmarking, SWOT). 6. Przykłady wdrożeń zrównoważonego biznesu. 7. Techniki komunikacji i prezentacji w technobiznesie. 8. Negocjacje biznesowe. 9. Elementy zarządzania kadrami techniki rekrutacyjne. 10. Zasady zrównoważonego biznesu. 11. Ochrona własności intelektualnej. 12. Finansowanie biznesu. 13. Formy prawne prowadzenia biznesu. *zaliczenie będzie polegało na wykonaniu analizy rynku dla danego produktu co stanowi pierwszy etap procesu rekrutacyjnego BASF na staże.
Metody oceny:
W zależności od liczby Studentów. Priorytetowo projekt/prezentacja analizy rynku ewentualnie test.
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się