Nazwa przedmiotu:
Laboratorium technologii materiałów wysokoenergetycznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Paweł Maksimowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem laboratorium jest otrzymanie materiału wysokoenergetycznego i przeprowadzenie badań laboratoryjnych pozwalających na zebranie danych do opracowania technologii wybranego materiału lub niezbędnego komponentu do jego wytwarzania.
Treści kształcenia:
Celem laboratorium jest otrzymanie materiału wysokoenergetycznego i przeprowadzenie badań laboratoryjnych pozwalających na zebranie danych do opracowania technologii wybranego materiału lub niezbędnego komponentu do jego wytwarzania. W toku pracowni studenci zapoznają się również z metodyką badań materiałów wysokoenergetycznych. Studenci realizują pracownię samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych. Każdy z tematów ma swojego prowadzącego. Program pracowni obejmuje samodzielne opracowanie literaturowe tematu oraz przeprowadzenie samodzielnych eksperymentów. Na zakończenie pracowni uzyskane wyniki studenci przedstawiają w formie sprawozdania.
Metody oceny:
sprawozdanie
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna specyfikę technologii materiałów wysokoenergetycznych
Weryfikacja: Pisemne sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi przeprowadzić doświadczenia z wykorzystaniem wybranego procesu technologii materiałów wysokoenergetycznych
Weryfikacja: Pisemne sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 , K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie przestrzeganie etyki zawodowej
Weryfikacja: Pisemne sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Ma umiejętność pracy w zespole, do którego potrafi wnieść samodzielne i przedsiębiorcze myślenie
Weryfikacja: Pisemne sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: