Nazwa przedmiotu:
Matematyka 2
Koordynator przedmiotu:
dr Wiesław Zarębski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
CH.TIK206 Wersja: A
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 90h, w tym: a) obecność na wykładach – 45h, b) obecność na ćwiczeniach – 45h 2. przygotowywanie się do ćwiczeń i kolokwiów – 60h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 60h Razem nakład pracy studenta: 210h, co odpowiada 7 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 45h 2. obecność na ćwiczeniach – 45h Razem: 90h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia45h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metod matematycznych właściwych dla kierunku Technologia Chemiczna • nabyć umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy • nabyć umiejętność pracy indywidualnej, korzystania z literatury i zasobów internetowych. • nabyć umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
Treści kształcenia:
Geometria analityczna: punkty i wektory w przestrzeniach Rn, iloczyn skalarny i wektorowy, proste i płaszczyzny. Całki wielokrotne: definicja całki wielokrotnej, całki iterowane, zamiana zmiennych w całce wielokrotnej, zastosowania całek wielokrotnych. Całki krzywoliniowe: całka krzywoliniowa skierowana i nieskierowana, twierdzenia o niezależności całki krzywoliniowej skierowanej od drogi całkowania, twierdzenie Greena i jego konsekwencje, zastosowania całek krzywoliniowych. Algebra liniowa: macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, przestrzenie wektorowe, odwzorowania liniowe, macierz odwzorowania liniowego, wartości i wektory własne, zastosowania wartości i wektorów własnych. Szeregi: szeregi liczbowe, szeregi potęgowe, różniczkowanie i całkowanie szeregów potęgowych, , zastosowania szeregów.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze, egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
1. L. Maurin, M. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka – podręcznik dla studentów wydziałów chemicznych, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1973. 2. M. Mączyński, J. Muszyński, T. Traczyk, W. Żakowski, Matematyka – podręcznik podstawowy dla WST, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1980, wyd. 2.
Witryna www przedmiotu:
http://wzarebs.ch.pw.edu.pl/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę teoretyczną na temat rozwiązywania podstawowych równań różniczkowych zwyczajnych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą całek wielokrotnych i krzywoliniowych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W03
Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą przestrzeni wektorowych i odwzorowań liniowych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W04
Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą szeregów liczbowych i funkcyjnych
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych i stosować równania różniczkowe do rozwiązywania różnych problemów
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi obliczać wartości całek wielokrotnych i krzywoliniowych i stosować te całki do rozwiązywania różnych problemów
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi posługiwać się pojęciami algebry liniowej i stosować je do rozwiązywania różnych problemów
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi badać zbieżność szeregów i rozwijać funkcje w szeregi
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: Prezentacja rozwiązanych zadań na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: