Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do chemii materiałów – preparatyka i metody badawcze
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Adam Proń
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi rodzajami materiałów funkcjonalnych (molekularnych, polimerowych, węglowych, ceramicznych i tlenkowych), oraz ich kompozytów. Omawiane są również podstawowe metody badania tych materiałów i przykłady ich zastosowań technologicznych.
Treści kształcenia:
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien: mieć ogólną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów stosowanych w technologii, metod ich otrzymywania i badania mieć podstawową wiedzę na temat specyficznych właściwości nanomateriałów i ich zastosowań potrafić określić zależność pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami potrafić zaproponować metodę funkcjonalizacji składników konstytutywnych materiałów w celu modyfikacji ich właściwości umieć dobrać metody badawcze do charakteryzacji poszczególnych materiałów znać specjalistyczne słownictwo zarówno polskie jak i angielskie z zakresu chemii i inżynierii materiałów
Metody oceny:
Egzamin pisemny + aktywność na wykładach (do 10% punktów z egzaminu)
Egzamin:
nie
Literatura:
Ponieważ jest to wykład autorski, to nie ma jednego podręcznika omawiającego wszystkie aspekty przedmiotu. Część zagadnień można znaleźć w podręczniku: William D. Callister Materials science and engineering. An introduction. wyd 6., Willey Student Ed.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się