Nazwa przedmiotu:
Technologia informacyjna
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30 h, w tym: a) obecność na laboratoriach 30 h, Razem nakład pracy studenta: 30 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na laboratoriach 30 h, Razem: 30 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratoriach 30 h, Razem: 30 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę na temat obsługi pakietu MS Office, • przygotować i sformatować tekst w edytorze tekstu, • przygotować wykres w arkuszu kalkulacyjnym, • przygotować prezentację.
Treści kształcenia:
Tematyka zajęć obejmuje: wprowadzenie do pracy w środowisku MS Windows na stanowisku sieciowym, operacje plikowe (organizacja katalogów i manipulowanie plikami), tworzenie dokumentów edytorem MS Word, edycję wzorów matematycznych, edycję wzorów chemicznych edytorem ISIS, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczeń chemicznych, wymianę dokumentów między aplikacjami w środowisku MS Windows.
Metody oceny:
Ocena pracy w semestrze
Egzamin:
nie
Literatura:
1. G. Kowalczyk, MS Word 2003. Ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion, Gliwice 2004. 2. J. Walkenbach, Excel 2003 PL. Biblia, Wyd. Helion, Gliwice 2004. 3. W. Ufnalski, Excel dla chemików i nie tylko, WNT, Warszawa 2000. 4. R. Zimek, PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia, Wyd. Helion, Gliwice 2004.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, w tym znajomość pakietów oprogramowania przydatnych w działalności inżynierskiej
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć technologii chemicznej wśród laików
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: