Nazwa przedmiotu:
Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Wojciech Fabianowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 10h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 10h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 10h Razem nakład pracy studenta: 30h + 10h + 10h + 10h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na zajęciach seminaryjnych – 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat współczesnych metod otrzymywania, przetwórstwa, oraz zastosowań tworzyw sztucznych, • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem zwiazanym z przetwórstwem i zastosowaniem tworzyw sztucznych, • przygotować i wygłosić prezentację dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótka dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy przekazywanej studentom w ramach wykładów prowadzonych na sem. IV i V, a w szczególności Inżynierii i Aparatury Chemicznej, Chemii Analitycznej, Technologii Chemicznej oraz Materiałoznawstwa, o informacje o charakterze aplikacyjnym. Temat zajęć dotyczy podstaw produkcji, przetwórstwa i zastosowania najbardziej popularnych tworzyw sztucznych. Z podanych 16 tematów studenci wybierają własny temat seminarium. Oceniana będzie treść wystąpienia i aktywność w dyskusji.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Pielichowski, A. Puszyński, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2005. 2. W. Saechtling, Tworzywa sztuczne. Poradnik, WNT, Warszawa 2000.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze grupy materiałów polimerowych stosowanych w technice, oraz najważniejsze grupy środków pomocniczych (addytywów) stosowanych do modyfikacji właściwości użytkowych i przetwórczych tych materiałów
Weryfikacja: kolokwium; aktywność w dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody przetwórstwa tworzyw sztucznych, włączając w to ogólną znajomość budowy i zasady działania urządzeń przetwórczych
Weryfikacja: kolokwium; aktywność w dyskusji;
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybierając najważniejsze elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: