Nazwa przedmiotu:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inz Marek Gliński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15, w tym: a) seminaria 15 godz. 2. przygotowanie referatu 5 godz. Razem nakład pracy studenta: 20 godz., co odpowiada 1 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. seminaria 1, 2. kolokwia Razem: 20 godz., co odpowiada 1 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę dotycząca stanu i technicznych źródeł skażenia środowiska w skali krajowej i globalnej • znać przepisy, realizowanych przedsięwzięcia i porozumienia międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych problemów ochrony środowiska w Polsce i w świecie. Przedmiot obejmuje opis stanu środowiska z uwzględnieniem największych zagrożeń, rozwój technologii ochrony środowiska oraz stan prawny dotyczący korzystania ze środowiska, w szczególności przez zakłady przemysłowe.
Metody oceny:
referat, kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. K. Górka, B. Poskrobko, Ochrona środowiska: problemy ekonomiczne, społeczne i prawne, PWE, Warszawa 2001. 2. J. Machowski, Ochrona środowiska: prawo i zrównoważony Rozwój, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 3. C. Rosik Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2005. 4. S. Kozłowski, Ochrona środowiska: Unia Europejska – Polska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003. 5. Z. Szperliński, Chemia w ochronie i inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna ogólny stan środowiska w skali krajowej i globalnej
Weryfikacja: opracowanie i wygłoszenie referatu kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Znajomość przepisów, realizowanych przedsięwzięć i porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska
Weryfikacja: opracowanie i wygłoszenie referatu kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Korzystanie z publikowanych źródeł informacji o stanie i zagrożeniach środowiska
Weryfikacja: opracowanie i wygłoszenie referatu kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Przedstawianie opinii na podstawie publikowanych danych o zagrożeniach środowiska i przedsięwzięć podejmowanych w celu ograniczenia ujemnych skutków rozwoju cywilizacji technicznej
Weryfikacja: opracowanie i wygłoszenie referatu kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Zdolność do oceny źródeł możliwych zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności w przemyśle chemicznym
Weryfikacja: opracowanie i wygłoszenie referatu kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: