Nazwa przedmiotu:
Podstawy analizy chemicznej i instrumentalnej
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium60h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Wykład przedstawia główne działy chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania stosowanych w analizie technicznej i kontroli jakości surowców i produktów przemysłu chemicznego. W ramach laboratorium i ćwiczeń terenowych studenci wykonują oznaczenia wybranych parametrów chemicznych różnych materiałów, także w warunkach przemysłowego laboratorium chemicznego
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie do chemii analitycznej 2. Etapy postępowania analitycznego 3. Metody roztwarzania próbek i metody rozdzielania 4. Metody analizy chemicznej i instrumentalnej 5. Cel i zakres analizy technicznej 6. Kontrola jakości surowców i produktów przemysłu chemicznego 7. Zapewnienie jakości w analizie technicznej Laboratorium 1.Wykonanie oznaczeń zawartości wybranych składników w materiałach 2. Wykonanie oznaczeń wybranych parametrów chemicznych materiałów 3. Wykonanie oznaczeń wybranych wskaźników sumarycznych i parametrów użytkowych 4. Ocena jakości wybranego materiału zgodnie z normą przedmiotową Ćwiczenia terenowe Zadania i organizacja pracy przemysłowego laboratorium analitycznego
Metody oceny:
egzamin pisemny po zaliczeniu laboratorium i ćwiczeń terenowych
Egzamin:
tak
Literatura:
1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. 1-3, PWN, Warszawa 2001 2. K. Danzer, E. Than, D. Molch, L. Küchler, Analityka. Przegląd syntetyczny, WNT 1993. 3. B. Klepaczko-Filipiak, J. Łoin, Pracownia chemiczna, Analiza techniczna, wyd.2, WSiP, Warszawa 1998. 4. S. Kuś, N. Obarski, Laboratorium analizy ilościowej, OW PW, 2011. 5. Wybrane normy z zakresu analizy technicznej 6. instrukcje do ćwiczeń otrzymane od prowadzącego.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć podstawową wiedzę na temat analizy chemicznej i instrumentalnej, w tym analizy technicznej materiałów i substancji wytwarzanych w przemyśle chemicznym • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych, w tym norm przedmiotowych samodzielnie zaproponować schemat wykonania analizy technicznej produktów chemicznych, • posiadać umiejętności w zakresie wykonania analizy technicznej i obsługi wybranych urządzeń stosowanych w tym celu

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe rodzaje równowag występujących w roztworach wodnych w trakcie oznaczeń z użyciem klasycznych metod analitycznych
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna metody klasycznej analizy ilościowej i klasyczne metody rozdzielania stosowane w nieorganicznej chemii analitycznej
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi opisać równowagi procesów, na których opierają się klasyczne metody rozdzielania substancji
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi zastosować formalny opis równowag występujących w roztworach do interpretacji wyników analiz miareczkowych i grawimetrycznych
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11 , K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
posiada umiejętność wyboru właściwej metodyki w zakresie analizy klasycznej
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U09, K_U17, K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie rozszerzając wykładaną wiedzę
Weryfikacja: pisemny egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: