Nazwa przedmiotu:
Inżynierskie laboratorium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
Kierownik jednostki dyplomującej
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium90h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Projektowanie procesów technologicznych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest samodzielne wykonanie części doświadczalnej inżynierskiej pracy dyplomowej.
Treści kształcenia:
Inżynierskie laboratorium dyplomowe poświęcone jest na wyko-nanie części doświadczalnej pracy dyplomowej. W oparciu o przegląd literatury i badania optymalizacyjne, student dokonuje wyboru metody syntezy i opracowuje technologię syntezy związku chemicznego. Badania i opracowanie technologii mogą dotyczyć również kontroli analitycznej procesu. Inżynierska praca dyplomowa ma formę założeń do projektu procesowego.
Metody oceny:
dyplomowy egzamin inżynierski
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
ma wiedzę teoretyczną konieczną do zrealizowania tematu pracy dyplomowej, tj. syntezy / analizy związku chemicznego (grupy związków) lub badania wybranego procesu fizykochemicznego oraz opracowania uzyskanych wyników
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
ma wiedzę teoretyczną konieczną do przygotowania założeń do projektu procesowego z wykorzystaniem badań literaturowych oraz wyników własnych prac laboratoryjnych
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi z literatury, baz danych i innych źródeł pozyskiwać (a także interpretować i oceniać wartość) informacje potrzebne do realizacji tematu pracy dyplomowej
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi zaplanować i wykonać prace laboratoryjne (synteza / analiza) związane z tematyką pracy dyplomowej
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U13 , K_U15 , K_U16, K_U17, K_U18 , K_U20, K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi przeanalizować i opracować uzyskane rezultaty, w tym przygotować założenia do projektu procesowego
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U26, K_U03 , K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 , K_U12 , K_U14 , K_U16, K_U19 , K_U20, K_U21, K_U22, K_U23, K_U24, K_U25
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie zarówno w laboratorium, jak i przy opracowaniu wyników badań i redakcji tekstu pracy dyplomowej
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
wykazuje aktywność w kierunku poszerzania swojej wiedzy oraz inicjatywę w czasie prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych, a także przy planowaniu przyszłych badań związanych z tematyką pracy dyplomowej
Weryfikacja: zaliczenie, inżynierski egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: