Nazwa przedmiotu:
Grafika inżynierska
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Eugeniusz Paszek, dr inż. Antoni Rożeń, dr inż. Andrzej Sierzputowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 30h, w tym: a) wykonanie rysunków technicznych w kreślarni – 20h, b) wykonanie rysunków technicznych w laboratorium komputerowym – 10h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h, 3. wykonanie rysunków technicznych w domu – 10h. Razem nakład pracy studenta: 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. wykonanie rysunków technicznych w kreślarni – 20h, 2. wykonanie rysunków technicznych w laboratorium komputerowym – 10h. Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. wykonanie rysunków technicznych w kreślarni – 20h, 2. wykonanie rysunków technicznych w laboratorium komputerowym – 10h. Razem: 30h, co odpowiada 1 punktom ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć podstawową wiedzę na temat kreślenia rysunków technicznych i odczytywania informacji z tych rysunków, • umieć wykreślić ręcznie oraz za pomocą AutoCAD-a rysunki techniczne prostych części maszyn i elementów aparatury chemicznej.
Treści kształcenia:
Zakres kursu obejmuje wykonanie rysunków technicznych przy wykorzystaniu modeli rzeczywistych części maszynowych oraz rysunków złożeniowych urządzeń mechanicznych. Pro­gram zajęć obejmuje następujące ćwiczenia: 1. Rysunek modelu w sześciu rzutach. 2. Rysunek modelu średniotrudnego. 3. Połączenia gwintowe. 4. Wprowadzenie do programu autoCAD. 5. Rysowanie precyzyjne i zaawansowane metody edycji. 6. Warstwy, bloki i odnośniki rysunkowe. 7. Wymiarowanie i wydruk. 8. Detalowanie z formatki. 9. Elementy grafiki trójwymiarowej. 10. Modyfikacja obiektów trójwymiarowych i rendering.
Metody oceny:
Ocena pracy w semestrze
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe zasady i normy obowiązujące podczas sporządzania rysunków technicznych oraz wie, jakie informacje i dane mogą zawierać rysunki techniczne
Weryfikacja: wykonanie rysunków technicznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody: tworzenia, modyfikacji, opisu i drukowania rysunków technicznych przy użyciu AutoCAD-a
Weryfikacja: stworzenie i wydrukowanie rysunków technicznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
umie kreślić rysunki techniczne prostych części maszyn i aparatury chemicznej oraz odczytywać z rysunków technicznych informacje, dotyczące kształtu, wymiarów oraz rodzaju połączeń narysowanych części maszyn
Weryfikacja: wykonanie rysunków technicznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wykorzystać AutoCAD-a do tworzenia i drukowania prostych rysunków technicznych.
Weryfikacja: stworzenie i wydrukowanie rysunków technicznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potrafi rozwijać swoje umiejętności w wykorzystaniu AutoCAD-a do przygotowania dokumentacji technicznej
Weryfikacja: przygotowanie, wstawienie do edytora tekstu lub prezentacji rysunku technicznego
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: