Nazwa przedmiotu:
Chemia organiczna – mechanizmy, stereochemia
Koordynator przedmiotu:
dr. inż. Magdalena Popławska
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 35h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h, b) nieobligatoryjna obecność na konsultacjach – 5h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 5h 3. przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu – 10h Razem nakład pracy studenta: 35h + 5h + 10h = 50h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h, 2. obecność na konsultacjach – 5h Razem: 30h + 5h = 35h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia organiczna – ćwiczenia
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć poszerzoną wiedzę teoretyczną na temat przebiegu organicznych reakcji chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stereochemicznych oraz uwzględnieniem relacji zachodzących między budową substratów i warunkami reakcji a rodzajem powstających produktów. • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem,
Treści kształcenia:
Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości dotyczących przebiegu reakcji organicznych przedstawionych w ramach wykładu podstawowego, a także zapoznanie z nowymi mechanizmami, takimi jak np. reakcje jonorodnikowe, czy pericykliczne. Szczególny nacisk położony jest na relacje między budową substratów i warunkami reakcji a powstającymi produktami Rozszerzono zagadnienia dotyczące stereochemicznych aspektów przebiegu reakcji organicznych.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. March, Chemia organiczna – reakcje, mechanizmy, budowa, lub wersja anglojęzyczna wydanie z roku 1992. 2. http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm oraz inne materiały w Internecie. 3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry.
Witryna www przedmiotu:
http://zcho.ch.pw.edu.pl/dydaktyk.html
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą przebiegu organicznych reakcji chemicznych.
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna metody badań przebiegu reakcji chemicznych
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego problemu
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Umie zaproponować przebieg organicznej reakcji chemicznej (podać jej mechanizm) w zależności od warunków prowadzenia procesu
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03 , K_U13 , K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych; ma umiejętności pozwalające na prowadzenie efektywnego procesu samokształcenia
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: