Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Ruśkowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zarządzaniem produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości; bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów.
Treści kształcenia:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zarządzaniem produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości; bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów. Zostaną omówione następujące zagadnienia: poziom i systemy jakości, wpływ decyzji technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i motywacyjnych na jakość produktu, jakość w zarządzaniu produkcją, odpowiedzialność producenta za cykl życia produktu. Zostaną przedstawione regulacje prawne w zakresie zarządzania chemikaliami (karta bezpieczeństwa substancji, recykling, utylizacja chemikaliów) oraz programy realizowane przez przemysł chemiczny w tym zakresie.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze systemy zarządzania z rodziny ISO oraz GMP, HACCP z uwzględnieniem specyfiki przemysłu chemicznego
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W10, K_W11, K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe regulacje prawne dotyczące obrotu, składowania i transportu chemikaliów oraz zagadnienia związane z BHP i ochroną środowiska
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W12, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi dostrzegać aspekty prawne BHP i ochrony środowiska przy realizacji zadań technologicznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19 , K_U20, K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: