Nazwa przedmiotu:
Fizyka - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Ryszard Siegoczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Ilustracja podstawowych zasad fizyki.
Treści kształcenia:
Ilustracja podstawowych zasad fizyki. Laminarny przepływ cieczy. Waga magnetyczna. Ruch elektronu w polu elektrycznym i magnetycznym. Własnosci statystyczne elektronów. Optoelektronika. Charakterystyki i właściwości promieniowania diod laserowych. Własności włókien światłowodowych. Optyka atomowa. Widma absorpcji i fluorescencji. Wyznaczanie stałej Rydberga i Plancka. Sprawdzanie hipotezy de Broglie'a. Fizyka ciała stałego. Metoda odbić Bragga. Temperaturowa zależność oporności. Efekt Halla. Przerwa wzbroniona w półprzewodnikach. Efekt Dopplera. Tunelowanie mikrofal. Dyfrakcja światła na fali ultradźwiękowej. Fizyka jądrowa. Badanie promieniowania gamma i beta. Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego. Kinematyka cząstek elementarnych.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się