Nazwa przedmiotu:
Statystyka dla Inżynierów
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat doświadczalnictwa naukowego, opracowania, archiwizacji i interpretacji danych doświadczalnych oraz mieć ogólną wiedzę praktyczną pozwalającą zastosować metodologię statystyczną do analizy danych doświadczalnych.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką planowania eksperymentu i statystycznego opracowywania danych doświadczalnych. Program przedmiotu zakłada przedstawienie podstawowych informacji dotyczących zmiennej losowej, statystyk opisowych, konstruowania przedziału ufności, detekcji błędów grubych i systematycznych, weryfikacji hipotez doświadczalnych na podstawie przeprowadzanych testów statystycznych, badania zależności między zmiennymi oraz budowania modeli regresyjnych, szczególnie regresji liniowej. W ramach ćwiczeń komputerowych na podstawie rozwiązywanych zadań problematycznych studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami zagadnień omówionych na wykładzie.
Metody oceny:
zaliczenie pisemne (wykład), kolokwia komputerowe w trakcie semestru (laboratorium komputerowe)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Stanisz „Przystępny kurs statystyki” (tom 1) 2. W. Hyk, Z. Stojek „Analiza statystyczna w laboratorium” 3. E. Bulska „Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych” 4. A. Łomnicki „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników” 5. J. Miller & J. Miller „Statystyka i chemometria w chemii analitycznej”
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
• Ma ogólną wiedzę teoretyczną na temat metody naukowej, poszukiwania informacji naukowej, opracowania i interpretacji danych doświadczalnych • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej w celu zaplanowania eksperymentu, interpretować je oraz krytycznie się do nich odnieść • Potrafi dobrać odpowiednie techniki obliczeniowe do rozwiązania podstawowych problemów występujących w doświadczalnictwie przyrodniczym • potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę teoretyczną na temat podstawowych typów zmiennych losowych, sposobów opisu (tabela rozkładu, dystrybuanta, ew. gęstość), definicji podstawowych charakterystyk, podstawowych rozkładów zmiennych losowych (Bernoulli’ego, Poissona, rozkład normalny, t Studenta, chi kwadrat)
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę teoretyczną na temat metod stosowanych w statystyce matematycznej ( twierdzenia graniczne, rozkłady podstawowych statystyk, testowanie hipotez oraz analiza korelacji i regresji)
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi przedstawić interpretację wyników eksperymentu jako pewnej zmiennej losowej; wyliczyć parametry danego rozkładu zmiennej losowej; zastosować twierdzenia graniczne do oszacowania prawdopodobieństwa otrzymania wyniku w określonym przedziale , do oszacowania niezbędnej liczebności próbki lub ilości eksperymentów
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi, na podstawie wyników eksperymentu, przetestować hipotezy dotyczące danej cechy lub rozkładu oraz przeprowadzić analizę korelacji i znaleźć funkcję regresji
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi dobrać i wykorzystać właściwie dla celów praktycznych konkretne metody stosowane w statystyce ( np. dla opracowania wyników doświadczalnych).
Weryfikacja: egzamin; kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie;
Weryfikacja: Prezentacja rozwiązanych zadań na ćwiczeniach i kolokwiach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Kreatywnie rozwiązuje problemy
Weryfikacja: Prezentacja rozwiązanych zadań na ćwiczeniach i kolokwiach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: