Nazwa przedmiotu:
Laboratorium podstaw syntezy i technologii związków biologicznie czynnych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Tadeusz Zdrojewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
CH.IOB6007
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia organiczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Synteza związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej Synteza związków optycznie czynnych z użyciem biokatalizatorów (reakcje biotransformacji) Podstawowe formy kosmetyczne, ich zastosowanie i właściwości.
Treści kształcenia:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi problemami występującymi w syntezie związków biologicznie czynnych jak: metody śledzenia przebiegu reakcji, identyfikacja produktów, sposoby ich rozdzielania i oczyszczania, otrzymywanie i identyfikacja związków optycznie czynnych. Dodatkowo w programie laboratorium uwzględniono zagadnienia związane podstawami technologii kosmetyków: otrzymywanie różnych form kosmetycznych, określanie ich właściwości i trwałości. Laboratorium podzielono na trzy bloki tematyczne: • Synteza związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej • Synteza związków optycznie czynnych z użyciem biokatalizatorów (reakcje biotransformacji) • Podstawowe formy kosmetyczne, ich zastosowanie i właściwości.
Metody oceny:
Ocena końcowa: wypadkowa z trzech ocen cząstkowych uzyskanych z zaliczenia (kolokwium, ocena pracy laboratoryjnej, sprawozdanie) każdej z części laboratorium (Synteza, Biotransformacja, Formulacja kosmetyków)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A.I. Vogel, Preparatyka organiczna, PWN, Warszawa, 2006 2. K. Faber, Biotransformation in Organic Synthesis, Wiley, 2004 3. K.F. De Polo, A short Textbook of Cosmetology, Verlag für Chemische Industrie, H. Ziolkowsky GmbH, 1998 4. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się