Nazwa przedmiotu:
Laboratorium syntezy i badania polimerów
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż Ewa Zygadło-Monikowska, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 80h; w tym a) obecność na laboratoriach – 75h b) uczestniczenie w konsultacjach – 5h 2. praca własna studenta – 105h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 30h b) zapoznanie się z literaturą – 30h c) opracowanie raportu – 45h. Razem w semestrze 185h, co odpowiada 7 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na laboratoriach – 75h 2. uczestniczenie w konsultacjach – 5h. Razem w semestrze 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi syntezy polimerów i metodami badawczymi stosowanymi w analizie związków wielkocząsteczkowych.
Treści kształcenia:
Techniki laboratoryjne stosowane w syntezie polimerów według podstawowych mechanizmów polimeryzacji. Metody badawcze i pomiarowe stosowane w analizie i charakteryzacji związków wielkocząsteczkowych.
Metody oceny:
Ocena końcowa z przedmiotu jest wyznaczana jako średnia z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń wystawianych na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach i sprawozdania.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.) „Chemia polimerów”, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 1997. 2. G. Rokicki (red.) "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii związków wielkocząsteczkowych", Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 2001.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się