Nazwa przedmiotu:
Fizyka I
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Ryszard Siegoczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) 30 h wykładu, b) 15 h ćwiczeń 2. studia literaturowe 10 h Razem nakład pracy studenta: 45 h + 10 h = 55 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach - 30 h, 2. obecność na ćwiczeniach – 15 h. Razem: 45h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Elementarne wiadomości z analizy matematycznej - różniczkowanie i całkowanie
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstawowych praw fizyki, • umieć zastosować nabytą wiedzę do wyjaśnienia najprostszych zagadnień z mechaniki i termodynamiki • umieć wykorzystać tę wiedzę w różnych dziedzinach nauki np. chemii, biologii…,,, • nabyć umiejętność ilościowego opisu omawianych zjawisk fizycznych
Treści kształcenia:
Celem wykładu i ćwiczeń audytoryjnych jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z fizyki. Nauczenie umiejętności opisu zjawisk fizycznych przy użyciu zasad fizyki, prostych modeli fizycznych i opisu matematycznego zjawisk. Student po zaliczeniu przedmiotu powinien rozumieć zjawiska i procesy fizyczne występujące w technologii chemicznej. Powinien umieć mierzyć i określać wielkości fizyczne oraz umieć wykorzystywać prawa przyrody w technice. Zostaną omówione: Podstawy eksperymentalne fizyki. Obserwacje, wielkości fizyczne i doświadczenia fizyczne. Prawa i zasady fizyki. Oddziaływania fundamentalne: silne, słabe, elektromagnetyczne i grawitacyjne. Zasady zachowania. Podstawowe pojęcia mechaniki nierelatywistycznej. Siły zachowa-wcze i niezachowawcze. Energia kinetyczna i potencjalna. Zasady zachowania: energii, pędu i momentu pędu. Związek zasad zachowania z prawami symetrii. Termodynamika fenomenologiczna i statystyczna. Parametry stanu i równanie stanu. Energia wewnętrzna jako funkcja stanu – I zasada termodynamiki i jej zastosowanie do izoprocesów. II zasada termodynamiki, procesy odwracalne i nieodwracalne. Podstawowe pojęcia statystyki fizycznej. Entropia i jej statystyczna interpretacja. Podstawy doświadczalne kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii. Zasada ekwipartycji energii. Klasyczna teoria ciepła właściwego. Rozkład Boltzmanna. Rozkład Maxwella prędkości cząsteczek gazu. Zderzenia cząstek, przekrój czynny, średnia droga swobodna. Zjawiska transportu: dyfuzja, przewodnictwo cieplne i lepkość gazu. Gaz rzeczywisty – równanie Van der Waalsa.
Metody oceny:
zaliczenie na podstawie sprawdzianów z ćwiczeń rachunkowych (40%) i wykładów (60%).
Egzamin:
tak
Literatura:
1. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy fizyki, Oficyna Wydawnicza PW 2005. 2. J. Orear, Fizyka 1/2, WNT 1990. 3. Feynmana wykłady z fizyki, PWN 4. I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, t. 1-3, WNT 1994
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Nabywa wiedzę na temat podstawowych praw fizyki
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zdobywa wiedzę na temat ilościowego opisu omawianych zjawisk fizycznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka
U02 Umie zastosować wiedzę matematyczną do ilościowego opisu omawianego zjawiska
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U01
Posiada umiejętność jakościowego opisu obserwowanych zjawisk fizycznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
U03 Potrafi łączyć wiedzę z różnych działów fizyki do opisu bardziej złożonych zjawisk np. fizyko-chemicznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienia oraz wybierając najważniejsze elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: