Nazwa przedmiotu:
Polimery naturalne
Koordynator przedmiotu:
dr hab.inz Ewa Zygadło-Monikowska, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 5h, 3. przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu – 10h. Razem nakład pracy studenta: 15h + 5h + 10h = 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15h, razem: 15h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Ogólna charakterystyka polimerów i metod polimeryzacji oraz wybrane zagadnienia dotyczące polimerów występujących w przyrodzie oraz ich analogów otrzymywanych syntetycznie. Podstawowe rodzaje polimerów naturalnych i ich odmiany. Najważniejsze technologie wykorzystujące takie polimery - chemiczna modyfikacja.
Treści kształcenia:
1. POLIMERY I METODY POLIMERYZACJI 2. WYBRANE POLIMERY NATURALNE 2.1 Peptydy i białka 2.1.1 Aminokwasy występujące w białkach 2.1.2 Wiązanie peptydowe – budowa i wynikające z niej właściwości 2.1.3 Sekwencje aminokwasów w białkach 2.1.4 Struktury drugorzędowe – struktura helikalna i fałdowa łańcucha polipeptydowego 2.1.5 Trzecio- i czwartorzędowa budowa białek – białka fibrylarne i globularne 2.1.6 Przemiany potranslacyjne reszt aminokwasowych 2.1.7 Funkcje białek w żywych organizmach 2.2 Kwasy nukleinowe 2.2.1 DNA – nośnik informacji genetycznej 2.2.2 Struktura chemiczna kwasu deoksyrybonukleinowego - nukleozydy i nukleotydy - wiązanie fosfodiestrowe - wiązanie glikozydowi 2.2.3 Podstawowe formy helikalne DNA (helisa B, A i Z) 2.2.4 Struktura chromatyny 2.2.5 Replikacja DNA 2.2.6 Budowa chemiczna oraz funkcje RNA 2.2.7 Drugo i trzeciorzędowa struktura kwasów RNA 2.2.8 Przebieg transkrypcji 2.2.9 Translacja 2.3 Polisacharydy 2.3.1 Budowa chemiczna, właściwości oraz kierunki zastosowań celulozy 2.3.2 Właściwości i techniczne wykorzystanie skrobi 2.3.3 Chityna i chitozan 2.3.4 Ligniny jako cenny potencjalny surowiec chemiczny 2.4 Sposób pozyskiwania i zastosowanie kauczuku naturalnego i gutaperki 2.5 Modyfikowane oleje roślinne i ich zastosowanie w syntezie polimerów
Metody oceny:
zaliczenie
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.) „Chemia polimerów”, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 1997. 2. J. Kączkowski; Podstawy biochemii; WNT; Warszawa 1997 3. L. Stryer, J.L. Tymoczko, J.M. Berg; Biochemia; PWN, Warszawa 2005
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się