Nazwa przedmiotu:
Praktyka zawodowa
Koordynator przedmiotu:
brak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 1h, w tym: a) załatwianie formalności związanych z praktyką zawodową – 0,5h, b) zaliczenie praktyki – 0,5h 2. Odbywanie praktyki – 4 tyg.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. załatwianie formalności związanych z praktyką zawodową – 0,5h 2. zaliczenie praktyki – 0,5h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
. Odbywanie praktyki– 4 tyg.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
W ramach przedmiotu student powinien odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową i przygotować sprawozdanie z jej przebiegu. Praktyka może odbywać się w Zakładzie (Firmie lub Instytucji) związanym z szeroko pojętą działalnością chemiczną. Celem jej jest zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym miejscu oraz udział w zadaniach/projektach tam realizowanych.
Treści kształcenia:
-
Metody oceny:
Sprawozdanie pisemne i ustne
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
Możliwość zrobienia praktyk w sem. 3-7.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu działalności Zakładu/Firmy/Instytucji, w której odbył praktykę zawodową
Weryfikacja: Sprawozdanie pisemne; sprawozdanie ustne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę ogólną zdobytą w toku studiów
Weryfikacja: sprawozdanie ustne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Zna i stosuje zasady BHP związane z dziedziną chemii, z którą miał do czynienia podczas praktyki zawodowej
Weryfikacja: sprawozdanie ustne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizacji procesu samokształcenia
Weryfikacja: sprawozdanie ustne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Ma wstępną orientację co do kierunku własnego rozwoju zawodowego; potrafi nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą, co może ułatwić start zawodowy
Weryfikacja: sprawozdanie ustne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: