Nazwa przedmiotu:
Podstawy chemii koloidów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Falkowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii koloidów ze szczególnych uwzględnieniem zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicy faz. Zagadnienia omawiane podczas wykładu są obecnie powszechnie wprowadzane do programów wielu renomowanych uczelni jako podstawa nowych nanomateriałów i nanotechnologii. Omówione zostaną szczegółowo zagadnienia oddziaływań ciało stałe–ciecz w odniesieniu zarówno do proszków nieorganicznych w tym nanoproszków, jak i dyspersji polimerów
Treści kształcenia:
W ramach prowadzonego wykładu zostaną przybliżone następujące zagadnienia: 1. Definicja i podział koloidów 2. Główne właściwości zawiesin koloidalnych 3. Morfologia zawiesin koloidalnych: wielkość i rozkład wielkości cząstek, kształt cząstek 4. Procesy sedymentacji zawiesin koloidalnych 5. Oddziaływania pomiędzy cząstkami w zawiesinach koloidalnych 6. Kinetyka procesów aglomeracji i heteroflokulacji cząstek 7. Procesy stabilizacji zawiesin koloidalnych 8. Kinetyka i termodynamika procesów flokulacji cząstek 9. Dyspersje polimerowe i procesy ich otrzymywania 10. Emulsje i piany 11. Właściwości reologiczne zawiesin koloidalnych 12. Przykłady zastosowania zawiesin koloidalnych w życiu codziennym i praktyce przemysłowej
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. John C. Berg, An introduction to interfaces & colloids: the bridge to nanoscience, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2010 2. Markus Antonietti, Colloid chemistry, Tom 1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003 3. Krister Holmberg, Dinesh Ochhavlal Shah, Milan J. Schwuger, Handbook of applied surface and colloid chemistry Volume 1-2, Jon Wiley & Sons, Ltd. 2002 4. Menachem Elimelech; John Gregory; Xiadong Jia, Richard A. Williams; Particle deposition and aggregation : measurement, modeling, and simulation, Butterworth-Heinemann, 1998 5. Huimin Liu, Science and engineering of droplets : fundamentals and applications, Park Ridge, New Jersey : Noyes Publications, 2000 6. Odian, G., "Principles of Polymerization" 3rd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, 1991. 7. Robert G. Gilbert “Emulsion polymerization: mechanistic approach” Academic Press, New York, 1995.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna rodzaje układów koloidalnych oraz ich znaczenie w technologii chemicznej, zna potencjalne możliwości praktycznego zastosowania układów koloidalnych,
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W08, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody otrzymywania i stabilizacji układów koloidalnych, zna czynniki wpływające na ich właściwości oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą fizyko-chemicznych metod ich charakteryzacji,
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W07, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych posługując się terminologią z zakresu chemii koloidów zarówno w języku polskim jak i angielskim
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi opisać i wytłumaczyć zjawiska związane ze tworzeniem i stabilizacją układów koloidalnych, potrafi zmieniać oddziaływania pomiędzy cząstkami w układach koloidalnych sterując ich właściwościami
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12 , K_U14 , K_U23, K_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi samodzielnie studiować wybrane zagadnienia w celu efektywnego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: