Nazwa przedmiotu:
Elektrochemia techniczna
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Regina Borkowska, dr inż. Andrzej Królikowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Termodynamika techniczna, Chemia fizyczna
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
brak
Treści kształcenia:
Przedstawione zostają fizykochemiczne podstawy procesów elektrochemicznych. Służą do omówienia istoty najważniejszych technologii elektrochemicznych, a także urządzeń wykorzystujących procesy elektrochemiczne. Podkreślone zostaną szczególne cechy metod elektrochemicznych, jak np. selektywność, wydajność. W drugiej części zajęć zostaną bliżej omówione i przeanalizowane wybrane procesy elektrochemiczne z uwzględnieniem specyfiki tych technologii.
Metody oceny:
test
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. A. Kisza, Elektrochemia, cz. I i II, WNT, Warszawa 2000-2001. 2. A. Czerwiński, Akumulatory baterie ogniwa, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005. 3. Poradnik galwanotechnika, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: 1. W. Libuś, Elektrochemia, PWN, Warszawa 1987. 2. M. Gonet, Elektrochemia techniczna, Wyd. P. Śl. 2002. 3. J. Baszkiewicz, Podstawy korozji materiałów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna fizykochemiczne podstawy powszechnie stosowanych technologii elektrochemicznych
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna ogólne zasady realizacji podstawowych technologii elektrochemicznych (stosowanych m.in. w syntezie chemicznej, galwanotechnice, ochronie przed korozją) oraz działania urządzeń wykorzystujących procesy elektrochemiczne (m.in. ogniw galwanicznych i paliwowych)
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
W oparciu o podstawy fizykochemiczne potrafi wyjaśnić istotę podstawowych technologii i urządzeń elektrochemicznych
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi dobrać proces elektrochemiczny do realizacji założonego celu i przedstawić ogólną specyfikację tego procesu
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi samodzielnie pogłębić rozumienie treści wykładowych oraz przedstawić i uzasadnić swoje opinie
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: