Nazwa przedmiotu:
Inżynieria chemiczna
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw.dr hab.inż. Arkadiusz Moskal
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstawowych procesów transportu masy, pędu i energii w układach przemysłowych i potrafić opisać te procesy za pomocą podstawowych równań matematycznych. • Mieć ogólną wiedzę na temat podstawowych procesów jednostkowych tj. Destylacja, rektyfikacja, absorpcja, ekstrakcja. • Potrafić przeprowadzić podstawowe obliczenia bilansowe procesów transportowych, w wybranych układach geometrycznych. • Potrafić przeprowadzić podstawowe obliczenia procesów jednostkowych w celu określenia ich efektywności.
Treści kształcenia:
Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami obliczeń procesów podstawowych oraz aparatów do ich realizacji. Procesy podzielono na mechaniczne, cieplne i dyfuzyjne; do osobnej grupy zaliczono podstawy reaktorów chemicznych. Procesy mechaniczne obejmują: zagadnienia przenoszenia pędu, obliczanie oporów przepływu płynów i dobór pompy do określonego układu, obliczanie oporów przepływu przez warstwy porowate, przedstawienie hydrodynamiki fluidyzacji i transportu pneuma-tycznego, mieszanie cieczy i materiałów sypkich, obliczanie procesów rozdzielania faz (filtracja cieczy, flotacja, odpylanie gazów). W ramach procesów cieplnych prowadzone będą obliczenia przewodzenia ciepła przez ścianki zbiorników, wymiany ciepła przez konwekcję; wykonywane będą obliczenia przeponowych wymienników ciepła. Obliczenia procesów dyfuzyjnych będą prowadzone na przykładzie następujących operacji jednostkowych: destylacji, rektyfikacji, absorpcji, desorpcji, ekstrakcji, krystalizacji, suszenia gazów i ciał stałych. Podane będzie wprowadzenie do procesów membranowych. Omówione zostaną również podstawy inżynierii reaktorów chemicznych. W ramach wykładu przedstawione zostaną także ogólne zasady zmiany skali procesu.
Metody oceny:
3 sprawdziany (ćwiczenia), egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna podstawowe procesy transportu masy, pędu i energii w prostych układach geometrycznych. Zna metodologię opisu tych procesów za pomocą równań bilansowych.
Weryfikacja: Egzamin Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe procesy jednostkowe tj.: destylacja, rektyfikacja, absorpcja, ekstrakcja. Zna podstawowe formy bilansowania tych procesów. Zna podstawy bilansowania reaktorów chemicznych.
Weryfikacja: Egzamin Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność określenia problemu bilansowego w zadanej geometrii aparatu chemicznego. Potrafi napisać dla tego problemu podstawowe równanie bilansowe i je rozwiązać. Posiada umiejętność czytania wykresów entalpowych dla wybranych procesów jednostkowych przemysłu chemicznego. Potrafi przeprowadzić proces bilansowania układu za pomocą wykresów entalpowych.
Weryfikacja: Egzamin Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych w postaci wykresów i tabel.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi samodzielnie przeprowadzić proces bilansowania wybranego obszaru w którym zachodzą procesu transportowe, potrafi wyodrębnić najważniejsze elementy wpływające na proces.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: