Nazwa przedmiotu:
Laboratorium technologii specjalnych – synteza i kataliza
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Marek Marczewski, prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia organiczna – laboratorium
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z technikami badawczymi typowymi dla katalizy i chemii metaloorganicznej.
Treści kształcenia:
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z technikami badawczymi typowymi dla katalizy i chemii metaloorganicznej: preparatyka katalizatorów homo- i heterogenicznych, praca w atmosferze gazu obojętnego, synteza w warunkach bezwodnych, prowadzenie reakcji w obecności katalizatora w reaktorze rurowym oraz w reaktorze zbiornikowym, praca w małej skali. Studenci wykonują samodzielnie syntezy preparatów opisanych w literaturze (jedno lub więcej przejściowych). Studenci odbywają zajęcia w laboratoriach metaloorganicznym i katalitycznym, po pół semestru w każdym z nich. Przystąpienie do pracy poprzedzone jest poszukiwaniem literatury na zadany temat, a następnie zaliczeniem krótkiego kolokwium. Studenci zobowiązani są prowadzić dzienniki laboratoryjne.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze, sprawozdania
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe metody syntezy związków metaloorganicznych i podstawowe metody ich charakteryzacji
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody otrzymywania katalizatorów homo- i heterogenicznych oraz podstawowe sposoby prowadzenia reakcji katalitycznych
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność syntezy związków metaloorganicznych i umiejętność wyboru metod ich charakteryzacji
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
posiada umiejętność otrzymywania katalizatorów homo- i heterogenicznych i umiejętność prowadzenia reakcji katalitycznych w reaktorze rurowym oraz zbiornikowym
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U11 , K_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybierając najważniejsze elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: