Nazwa przedmiotu:
Chemia
Koordynator przedmiotu:
Prof. nzw dr inż. Janusz Zachara
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
CH.TIK102
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe - 75 h, w tym: a) obecność na wykładach - 45 h, b) udział w ćwiczeniach - 30 h c) konsultacje do wykładu i ćwiczeń - 15 h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 45 h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 45h Razem nakład pracy studenta: 180 h, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach - 45 h, 2. udział w ćwiczeniach - 30 h 3. udział konsultacjach - 15 h Razem: 90 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć wiedzę teoretyczną na temat budowy materii na poziomie subdrobinowym, drobinowym i makroskopowym, • umieć właściwie operować podstawowymi pojęciami chemicznymi i nomenklaturą chemiczną, • znać zasady klasyfikacji pierwiastków, drobin związków chemicznych i związków chemicznych, • rozumieć i umieć podać charakterystykę typów wiązań chemicznych na poziomie drobinowym i makroskopowym, • umieć rozróżniać typy reakcji chemicznych – kwasowo- zasadowych, utleniania i redukcji oraz złożonych, • umieć określić potencjalne właściwości chemiczne drobin związków chemicznych w oparciu o ich budowę, • podać prawidłowy zapis równań reakcji chemicznych i przewidywać ich kierunek.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii niezbędnymi do dalszego studiowania przedmiotów chemicznych. Student uzyskuje znajomość struktur i właściwości związków chemicznych oraz reakcji chemicznych. Wykład przedstawia najważniejsze teorie dotyczące budowy materii ze szczególnym uwzględnieniem poziomu chemicznego w strukturze materii. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące klasyfikacji pierwiastków (układ okresowy) oraz podstawowych elementów strukturalnych związków chemicznych na poziomie molekularnym - drobin - wraz z systematycznym przeglądem występujących typów wiązań oraz struktur. Omówione będą podstawowe typy oddziaływań w układach makroskopowych - jonowych, metalicznych, wodorowych oraz zasady komplikacji struktur wynikające z deficytu elektronów bądź ligandów w otoczeniu rdzeni centralnych drobin. W wykładzie przedstawiona będzie morfologia reakcji chemicznych na poziomie drobinowym oraz makroskopowe przemiany materii. Zakres materiału obowiązującego na ćwiczeniach obejmuje treści prezentowane na wykładach oraz podstawy obliczeń chemicznych.
Metody oceny:
kontrola pracy w semestrze, egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
A. Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 1994 i wydania późniejsze. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus: Chemia Nieorganiczna, Podstawy. WNT, 1995. E. Skrzypczak, Z. Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. WN PWN, 2002. A.F. Wells: Strukturalna chemia nieorganiczna. WNT, 1993. A.T. Wiliams: Chemia nieorganiczna. Podstawy teoretyczne. PWN, 1986 A. Górski: Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych. WNT, 1994. R. Sołoniewicz: Zasady nowego słownictwa związków nieorganicznych. WNT, 1993. L. Kolditz: Chemia Nieorganiczna t.1-2, PWN, 1994. Z. Gontarz: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp. WNT, 1993. Z. Gontarz, A. Górski: Jednopierwiastkowe struktury chemiczne. WNT, 1998. Wersja elektroniczna: Biblioteka Cyfrowa PW http://bcpw.bg.pw.edu.pl/ K.M. MacKay, R.A. MacKay, W. Henderson: Introduction to Modern Inorganic Chemistry. Nelson Thornes, 2002 C.E. Housecroft, A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry. Pearson, Prentice Hall, 2005.
Witryna www przedmiotu:
janzac.ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03
zna podstawowe pojęcia chemiczne oraz najważniejsze zagadnienia z obszaru budowy materii ze szczególnym uwzględnieniem poziomu chemicznego zna zasady klasyfikacji pierwiastków i związków chemicznych oraz podstawowe typy reakcji chemicznych
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
umie pozyskiwać i interpretować informacje ze wskazanych rozdziałów w podręcznikach i przygotowanych materiałów uzupełniających treści wykładu, wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi posługiwać się podstawową terminologią i nomenklaturą chemiczną
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U16
potrafi przewidzieć budowę i właściwości chemiczne drobin związków chemicznych
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: egzamin, sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: