Nazwa przedmiotu:
Przemysł Chemiczny w Polsce i na Świecie
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z największymi gałęziami przemysłu w Polsce i na Świecie. Dla wybranych dziedzin studenci poznają wielkość rynku, główne produkty, wymagania względem produktów dla tej branży, trendy rozwoju branży oraz podejmą próbę opracowania nowego innowacyjnego produktu dla wybranej branży.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie do zagadnienia przemysłu chemicznego w Polsce i na Świecie, prezentacja gałęzi przemysłu chemicznego 4 h 2. Omówienie wybranych wielkotonażowych przemysłów w tym: 10 h a. Farmaceutycznego (2 h) b. Kosmetycznego (2 h) c. Tworzyw sztucznych (2 h) d. Ceramicznego (2 h) e. Zaawansowanych produktów chemicznych i katalizatorów (2 h) 3. Zaliczenie 1 h Seminarium 1. Zajęcia organizacyjne, podział studentów na grupy, wybór tematu opracowywanego projektu 2 h 2. Przegląd literatury i stron internetowych wytwórców wybranej gałęzi przemysłu 2 h 3. Burza mózgów i zgłaszanie pomysłów w grupach na nowy i innowacyjny produkt 2 h 4. Zdefiniowanie cech i funkcjonalności opracowywanego produktu 2 h 5. Analiza SWOT wybranego rozwiązania 2 h 6. Opracowanie projektu i prezentacji 2 h 7. Prezentacja projektu przed przedsiębiorcami 3 h
Metody oceny:
Wykład –zaliczenie w formie testu Seminarium – zaliczenie w formie opracowanego projektu o prezentacji projektu na WCh PW oceniane przy udziale przedsiębiorców
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
Po ukończeniu zajęć student: • Zna aktualne kierunki rozwoju technologii chemicznej i przemysłu chemicznego • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości • Zna ogólne podstawy chemiczne i fizykochemiczne procesów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych • Rozumie podstawowe operacje jednostkowe i procesy technologiczne oraz zasady działania podstawowych urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych • Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy • Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu • Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznej poprzez właściwy dobór źródeł informacji oraz ocenę i krytyczną analizę pozyskanych informacji z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł • Potrafi uwzględnić aspekty systemowe, pozatechniczne i ekonomiczne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, związanych z technologią chemiczną

Efekty uczenia się