Nazwa przedmiotu:
Podstawy chemii i technologi materiałów wysokoenergetycznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Paweł Maksimowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z reakcją nitrowania i technologicznymi zasadami prowadzenia procesu nitrowania przy produkcji podstawowych materiałów wybuchowych jednoskładnikowych.
Treści kształcenia:
Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z reakcją nitrowania i technologicznymi zasadami prowadzenia procesu nitrowania przy produkcji podstawowych materiałów wybuchowych jednoskładnikowych. W ramach tego wykładu zostaną przedstawione między innymi: a) teoretyczne i technologiczne podstawy procesu nitrowania, b) podział i charakterystyka nitrozwiązków, c) mechanizm i kinetyka nitrowania, d) produkty uboczne w procesie nitrowania. W ramach wykładu omówione zostaną także przemysłowe metody otrzymywania takich materiałów wybuchowych jak: trotyl, kwas pikrynowy, heksyl, tetryl, heksogen, oktogen, nitrogliceryna, nitroceluloza.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. T. Urbański, Chemia i technologia materiałów wybuchowych, MON, Warszawa 1955 2. S. Cudziło, A. Maranda, J. Nowaczewski, R. Trębiński, W. A. Trzciński, Wojskowe Materiały Wybuchowe, Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000 Literatura uzupełniająca: 1. T.Urbański, Chemistry and Technology of Explosives, volume 1-4, Peregamon Pres N.Y., 1980
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
ma ogólną wiedzę na temat chemii i technologii otrzymywania najważniejszych materiałów wysokoenergetycznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
ma ogólną wiedzę teoretyczną na temat technologicznych zasad prowadzenia procesu nitrowania przy produkcji materiałów wybuchowych w szczególności zasad bezpieczeństwa
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W10, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi sformułować specyfikację prostych procesów technologicznych otrzymywania materiałów wysokoenergetycznych w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych, aparatury i zasad BHP
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U20, K_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybierając najważniejsze elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: