Nazwa przedmiotu:
Chemia związków złożonych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Zygmunt Gontarz, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe - 45 h, w tym: a) obecność na wykładach - 30 h, b) konsultacje do wykładu i ćwiczeń - 15 h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 45 h Razem nakład pracy studenta: 90 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach - 30 h, 2. udział konsultacjach - 15 h Razem: 45 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia nieorganiczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć wiedzę teoretyczną na temat budowy związków złożonych – wodorowych, tlenowych, wielopierwiastkowych. • umieć opisać budowę drobinową i rodzaje wiązań w związkach złożonych, • znać rodzaje związków borowodorowych, krzemianów, pierwiastków bloku dsp i fdsp na niskich stopniach utlenienia, • umieć się posługiwać baza danych strukturalnych ICSD.
Treści kształcenia:
Wykład stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładowych z Chemii Nieorganicznej i obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu klasyfikacji, budowy i zastosowania związków złożonych pierwiastków bloku: sp, dsp i fdsp. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących klas związków: złożone związki tlenowe – borany i krzemiany, izopolizwiązki i heteropolizwiązki, borowodory, klastery nieorganiczne, związki pierwiastków bloku dsp i fdsp na niskich stopniach utlenienia. Jednocześnie w ramach przedmiotu studenci opracowują do prezentacji na ostatnich wykładach wybrane artykuły, które ukazały się w ciągu ostatnich trzech lat w literaturze światowej, a wiążące się ściśle z treścią wykładu i uzupełniające ją.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03
zna podstawowe tlenowe, wodorowe i jednopierwiastkowe drobiny złożonych związków chemicznych oraz ich budowę, właściwości chemiczne i otrzymywanie
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
umie pozyskiwać i interpretować informacje na temat związków złożonych zawarte w podręcznikach, artykułach w czasopismach chemicznych , bazie danych strukturalnych nieorganicznych związków chemicznych.
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
potrafi posługiwać się podstawową terminologią i nomenklaturą chemiczną odnośnie związków złożonych
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U16
potrafi przewidzieć i właściwości chemiczne drobin złozonych związków chemicznych
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: