Nazwa przedmiotu:
Język obcy I
Koordynator przedmiotu:
mgr Danuta Sołtyska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
brak
Treści kształcenia:
Do wyboru lektorat z sześciu języków: angielski (z terminologią naukowo-techniczną), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Koordynatorem języka angielskiego, najczęściej wybieranego przez studentów, jest mgr Piotr Domański. Zajęcia prowadzone są na trzech poziomach: podstawowym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, trwają przez trzy semestry. Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się w drugim semestrze, po teście kwalifikacyjnym z wybranego języka. Na życzenie studenta test kwalifikacyjny może być połączony z egzaminem. Obowiązkowy egzamin z języka obcego ma miejsce po trzecim semestrze nauki.
Metody oceny:
kontrola pracy w semestrze
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się