Nazwa przedmiotu:
Zasady zrównoważonego rozwoju w chemii
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż wanda Ziemkowska, prof. dr hab. inż Marek Marczewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
CH.IOB732
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia (CH.TIK102); Chemia nieorganiczna (CH.TIK201);
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Wykład ma na celu przekazanie studentowi interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej działań chemików w kierunku zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Zostanie pokazane nowe podejście chemików do działalności w nauce i praktyce polegające na poszukiwaniu technologii przyjaznych środowisku i bezpiecznych biodegradowalnych produktów.
Treści kształcenia:
Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju świata. Pojęcia „zielonej chemii” i „zrównoważonej chemii”. Nośność środowiska i ślad ekologiczny (2 h). Wyjątkowe właściwości wody wynikające z jej budowy. Oczyszczanie wody pitnej – korzyści i zagrożenia (2h). Źródła energii i metody pozyskiwania energii. Sposoby pozyskiwania energii: elektrownie węglowe, jądrowe – korzyści i zagrożenia (3 h). Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii: spalanie biomasy, energetyka słoneczna i geotermalna, elektrownie wiatrowe (2h). Biopaliwa, syngaz, biogaz, pompy ciepła. Ogniwa konwencjonalne i paliwowe jako źródła energii, samochody z napędem elektrycznym – korzyści i wady (2 h). Nowe technologie w syntezie: płyny nadkrytyczne i ciecze jonowe jako media reakcyjne (1 h). Metody rozkładu zanieczyszczeń występujących w środowisku. Zagospodarowanie i recykling odpadów polimerowych (2 h). Metody ograniczenia odpadów w procesach technologicznych (2 h). Technologie, których zastosowanie pozwala na zastąpienie ropy naftowej jako źródła produkcji paliw oraz węglowodorowych surowców chemicznych (3 h). Dobór organizacji procesu, katalizatora i rodzaju reaktora pozwalającego ograniczyć produkcję odpadów (2 h). Synteza Fischera-Tropscha i procesy Mobil (2 h). Dodatki do paliw: etery metylowo (etylowo)-tertbutylowe i uzasadnienie ich stosowania (2 h). Biodiesel (historia, chemizm przemian, stosowane katalizatory, rozwiązania przemysłowe) (2 h).
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B. Burczyk, Przemysł Chemiczny, 84(3) (2005) str. 162-166. 2. B. Burczyk, Zielona Chemia-zarys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006. 3. S. F. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
Wykład składa się z dwóch części: pierwsza (15 godzin) prowadzona jest przez dr hab. inż. Wandę Ziemkowską, druga prowadzona jest przez prof. dr hab. inż. Marka Marczewskiego

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada ogólną orientację w aktualnych kierunkach rozwoju technologii chemicznej i przemysłu chemicznego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska, w tym problematyki ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów chemicznych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań technologicznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Planuje i realizuje właściwą gospodarkę odpadami chemicznymi
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02
Rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć technologii chemicznej wśród laików
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Wpisz opis
Ma świadomość potrzeby kierowania się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: