Nazwa przedmiotu:
Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1H NMR i 13C NMR
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Przemysław Szczeciński, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia organiczna – ćwiczenia
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Wykład ma za zadanie pogłębienie umiejętności wyciągania wniosków na temat struktury związków organicznych na podstawie danych otrzymanych za pomocą wymienionych w tytule metod spektroskopowych
Treści kształcenia:
Wykład ma za zadanie pogłębienie umiejętności wyciągania wniosków na temat struktury związków organicznych na podstawie danych otrzymanych za pomocą wymienionych w tytule metod spektroskopowych i jest uzupełnieniem przedmiotu p.t. "Spektroskopowe metody badania struktury materii" wykładanego na semestrze IV. Głównym celem wykładu jest, poza przypomnieniem fizycznych podstaw ww. spektroskopii, zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi problemami występującymi przy interpretacji widm IR i NMR. W związku z tym duży nacisk położono na aktywne uczestnictwo słuchaczy w interpretacji prezentowanych w czasie wykładu licznych przykładów.
Metody oceny:
pisemne kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się