Nazwa przedmiotu:
Materiałoznawstwo, kompozyty i korozja
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, dr inż. Andrzej Królikowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 45h, w tym: obecność na wykładach – 45h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 15h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 25h Razem nakład pracy studenta: 45h + 15h + 25h = 85h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 45h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat współczesnych metod otrzymywania, przetwórstwa, właściwości oraz zastosowań trzech podstawowych grup materiałów: metale i ich stopy, tworzywa ceramiczne i tworzywa sztuczne, • mieć ogólną wiedzę na temat zapobiegania korozji metali i ich stopów, tworzyw ceramicznych, oraz tworzyw sztucznych, • znać czynniki mające wpływ na właściwości materiałów złożonych takich jak kompozyty, • znać ogólne zasady w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych / funkcjonalnych, modyfikowania ich właściwości i projektowania materiałów o zadanych właściwościach.
Treści kształcenia:
Wykład prezentuje zagadnienia związane doborem materiałów we współczesnej technice, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w przemyśle chemicznym. Omawiane są trzy podstawowe grupy materiałów, a mianowicie: metale i stopy, tworzywa ceramiczne i tworzywa sztuczne. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom zapobiegania korozji metali i ich stopów, tworzyw ceramicznych, jak też tworzyw sztucznych. Wykład pokazuje fizykochemiczne zależności pomiędzy składem chemicznym i strukturą materiałów metalicznych, ceramicznych i tworzyw sztucznych a ich właściwościami użytkowymi (korozyjnymi, mechanicznymi, elektrycznymi, magnetycznymi, katalitycznymi, termicznymi). Omawiane są też czynniki określające właściwości materiałów złożonych (kompozytów) i materiałów „na styku” różnych grup (tlenków metalicznych, polimerów przewodzących). Słuchacze wykładu uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie doboru materiałów, modyfikowania ich właściwości i projektowania materiałów o zadanych właściwościach.
Metody oceny:
egzamin
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze grupy materiałów stosowanych w technice
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody formowania materiałów i zagadnienia związane z właściwościami i doborem materiałów we współczesnej technice
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze osiągnięcia w zakresie chemii materiałowej
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: