Nazwa przedmiotu:
Elektrochemia stosowana
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Michał Piszcz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
• Przekazanie podstawowej wiedzy o praktycznej realizacji reakcji elektrochemicznych. • Zapoznanie studentów z różnymi obszarami zastosowań elektrochemicznych procesów technologicznych jak: powłoki konwersyjne; elektro osadzanie; procesy hydrometalurgiczne; elektrorafinacja; reakcje ze stopionych soli; podstawowe procesy elektrolizy; oczyszczanie wody; ogniwa galwaniczne. • Zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami reaktorów elektrochemicznych w tym dobór elementów reaktora pod kątem prowadzonego procesu. • Zapoznanie studentów z wpływem podstawowych parametrów procesu na przebieg reakcji elektrochemicznych.
Treści kształcenia:
Wykład prezentuje zagadnienia z: 1.Podstaw kinetyki procesów elektrodowych w tym analiza zależności prąd - napięcie głównie w oparciu o wykresy Butlera-Volmera; typy reakcji elektrodowych i wpływ podstawowych parametrów procesu na ich przebieg. 2. Zasady prowadzenia technologicznych procesów elektrodowych, obszary produkcji stosujące techniki elektrochemiczne. 3. Elektrochemiczne techniki pomiarowe jako element projektowania procesów, sterowania i kontroli jakości. 4. Inżynieria reaktorów elektrochemicznych wpływ konstrukcji reaktora na prowadzenie procesu. 5. Przemysłowe procesy elektrochemiczne, analiza na podstawie wybranych przykładów: elektrometalurgia, przemysł chlorowy, powłoki ochronne galwaniczne, elektrosynteza, oczyszczanie wody, 6. Ogniwa galwaniczne, typy ogniw oraz wpływ doboru komponentów na właściwości użytkowe baterii.
Metody oceny:
Zaliczenie, aktywność na wykładach
Egzamin:
nie
Literatura:
A. Kisza “Elektrochemia” t 1 I 2, WNT 2001 C. Lefrou et al “Electrochemistry – The Basics, with Examples”, Springer Verlag 2012 3. J. Bockris, A. Reddy “Modern Electrochemistry 2b”, Kluwer 2000 D. Plecher, F. C. Walsh “Industrial electrochemistry” Springer Science + Business Media, LLC Second edition 1990 A. Czerwiński „Akumulatory, baterie, ogniwa” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
• Ma ugruntowane podstawy wiedzy o procesach elektrochemicznych i przemysłowych. • Zna podstawowe przemysłowe procesy elektrochemiczne. • Zna podstawy ogniw galwanicznych. • Potrafi określić parametry technologiczne i cechy materiałów oraz urządzeń dla wybranych procesów produkcji elektrochemicznej. • Potrafi analizować proces elektrochemiczny pod kątem jego praktycznego zastosowania. • Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze osiągnięcia w zakresie elektrochemii stosowanej • Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi realizować proces samokształcenia

Efekty uczenia się