Nazwa przedmiotu:
Projektowanie procesów technologicznych
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż Ludwik Synoradzki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na zajęciach seminaryjnych 30 2. zapoznanie się z literaturą oryginalną i patentową 10 h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatów seminaryjnych 10h 4. przygotowanie opracowania w postaci założeń do projektu 10h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na zajęciach seminaryjnych 30h Razem: 30h, co odpowiada 1 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Grafika inżynierska, Technologia informacyjna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metodyki postępowania przy opracowywaniu założeń do projektu procesowego • rozumieć problemy wynikające z powiększania skali procesu • mieć umiejętność opracowania wybranych zagadnień do założeń do projektu procesowego • mieć umiejętność pracy w zespole
Treści kształcenia:
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami, które należy rozwiązać i wymaganiami, które należy spełnić opracowując projekt procesowy. Omówione będą uwarunkowania wynikające z przyjętego do realizacji chemizmu procesu, uwarunkowania ekonomiczne, zagadnienia bezpieczeństwa, materiałowe, ochrony środowiska, skali procesu, logistyka, magazynowanie, które decydują o powodzeniu przedsięwzięcia. Część materiału przedstawiona będzie w pakietach tematycznych na przykładach pracujących lub wdrażanych technologii. Pakiety tematyczne wykładane będą wspólnie z przedstawicielami firm chemicznych. Celem laboratorium jest przygotowanie studentów do efektywnego wykorzystywania komputera przy opracowywaniu procesów technologicznych. Bazę sprzętową i programową do realizacji programu laboratorium stanowią w zasadzie zasoby Laboratorium Informatycznego Wydziału Chemicznego. W ramach laboratorium przewidziano komputerowe wspomaganie wszystkich etapów realizacji zajęć z projektowania procesów technologicznych, których zakończeniem i podstawą zaliczenia jest Projekt Technologiczny. Przedmiot obejmuje zapoznanie się z programami użytkowymi do: zbierania informacji naukowych, technicznych i marketingowych; planowania eksperymentów i opracowywania wyników; obliczeń i symulacji procesu (CAD, flowsheeting); zagadnień metrolo-gicznych, obserwacji i analizy procesu; edycji wzorów chemicznych i grafiki oraz wykonanie odpowiednich opracowań niezbędnych do zrealizowania programu Laboratorium Technologicznego. Zajęcia są prowadzone przez pracowników specjalności.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze, egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
ma wiedzę na temat badań wymaganych przy opracowaniu założeń do projektu procesowego
Weryfikacja: zaliczenie projektu wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
posiada wiedzę na temat problemów i zagrożeń wynikających z powiększania skali procesu
Weryfikacja: zaliczenie projektu wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, wyciągać z nich wnioski, formułować opinie o opracowywanym procesie
Weryfikacja: zaliczenie projektu wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne do rozwiązywania zagadnień w technologii chemicznej
Weryfikacja: zaliczenie projektu wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Weryfikacja: zaliczenie projektu wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: