Nazwa przedmiotu:
Technologia chemiczna- laboratorium
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Marek Marczewski, prof. Marek Gliśki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
5
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium60h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z chemicznymi i fizykochemicznymi podstawami wybranych procesów technologii chemicznej
Treści kształcenia:
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z chemicznymi i fizykochemicznymi podstawami wybranych procesów technologii chemicznej oraz praktyczne przygotowanie studentów do prac technologicznych jak prowadzenie instalacji, projektowanie procesów i operacji czy doskonalenie technologii. Na program laboratorium składa się osiem wybranych ćwiczeń spośród kilkunastu realizowanych w ramach laboratorium.
Metody oceny:
kolokwia wstępne i sprawozdania
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze procesy służące do otrzymywania paliw z frakcji ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego oraz najważniejsze procesy technologiczne otrzymywania i przetwarzania olefin i związków aromatycznych
Weryfikacja: kolokwium; sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafić zinterpretować i uogólnić uzyskane wyniki tak by pozwoliły na rozwiązanie postawionego problemu technologicznego
Weryfikacja: kolokwium; sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi zdefiniować chemiczne podstawy technologii otrzymywania wybranych produktów i zaproponować modyfikacje prowadzące do poprawy efektywności instalacji
Weryfikacja: kolokwium; sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11 , K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie przygotowując i uzasadniając elementy analizy możliwości realizacji procesu chemicznego w określonych warunkach oraz potrafi pracować w zespole przy realizacji bardziej złożonych celów
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: