Nazwa przedmiotu:
Laboratorium technologii ciała stałego
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Aldona Zalewska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem laboratorium jest kompleksowe zapoznanie studenta z wybranymi problemami technologii i charakteryzacji ciała stałego
Treści kształcenia:
Celem laboratorium jest kompleksowe zapoznanie studenta z wybranymi problemami technologii i charakteryzacji ciała stałego przez realizację bloków tematycznych obejmujących cześć syntetyczną i analityczną. W ciągu semestru grupa (około 3-4 osoby), będzie realizować dwa do trzech tematów badawczych wybranych spośród około 6 zaproponowanych. Każdy z tematów będzie miał swojego prowadzącego, ale będzie realizowany pod opieką kilku osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy badawcze każdego z projektów i zakończony sporządzeniem raportu.
Metody oceny:
ocena pracy w semestrze
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się