Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
Kierownik jednostki dyplomującej
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Projektowanie procesów technologicznych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników prac realizowanych w ramach inżynie-rskiego laboratorium dyplomowego w oparciu o przygotowywane założenia do projektu procesowego będącego tematem pracy dyplomowej.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników prac realizowanych w ramach inżynie-rskiego laboratorium dyplomowego w oparciu o przygotowywane założenia do projektu procesowego będącego tematem pracy dyplomowej. Podczas zajęć student zapoznaje się z tematyką prac badawczych aktualnie prowadzonych w zakładzie dyplomującym, aktywnie uczestniczy w dyskusji prowadzonej w toku seminarium, prezentuje wyniki własnej pracy dyplomowej.
Metody oceny:
seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
ma ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu chemii, fizyki, matematyki i in., a także wiedzę specjalistyczną związaną z tematyką pracy dyplomowej, oraz zasad projektowania procesów technologicznych w stopniu umożliwiającym opracowanie wyników badań własnych i przedstawienie prezentacji dla studentów specjalności
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi z literatury, baz danych i innych źródeł pozyskiwać (a także interpretować i oceniać wartość) informacje potrzebne do przygotowania prezentacji związanej z wykonywaną pracą dyplomową
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U04, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wygłosić na forum publicznym prezentację związaną z wykonywaną pracą dyplomową, uzupełniając ja o elementy popularyzujące badaną tematykę, a także poprowadzić dyskusję po prezentacji (w roli specjalisty)
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21, K_U22, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26, K_U01, K_U03 , K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 , K_U12 , K_U14 , K_U16, K_U19 , K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
zapoznaje się z tematyką prac badawczych prowadzonych w zakładzie dyplomującym, aktywnie uczestniczy w dyskusjach w czasie prezentacji innych studentów / zaproszonych gości
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U12 , K_U14 , K_U16, K_U19 , K_U20, K_U21, K_U22, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
wykazuje krytyczną samoocenę zasobu swojej wiedzy i umiejętności, potrafi określić swoje mocne i słabe strony, wykazuje samodzielność w zakresie rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy, a także wytyczania i realizacji celów w krótkim i długim horyzoncie czasowym
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
aktywnie bierze udział w życiu intelektualnym Wydziału, interesuje się prowadzonymi badaniami, bierze udział w seminariach, zabiera głos w dyskusji
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: