Nazwa przedmiotu:
Podstawy technologii ciała stałego
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Janusz Płocharski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30 h, w tym: a) obecność na wykładach – 30 h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20 h 3. przygotowanie do dwóch kolokwiów zaliczeniowych i obecność na kolokwiach – 25 h Razem nakład pracy studenta: 30h + 20h + 25h = 75h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h , Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wybranych technologii ciała stałego.
Treści kształcenia:
Wybrane właściwości faz stałych w powiązaniu z ich reaktywnością. Defekty punktowe w kryształach i oddziaływania między nimi. Budowa powierzchni ciała stałego oraz wybrane właściwości materiałów nanometrycznych. Transport masy w fazie stałej. Przewodnictwo jonowe. Spiekanie proszków, mechanizm i warunki prowadzenia spiekania. Mechanizm utleniania metali (korozja gazowa metali). Reakcje między ciałami stałymi, mechanizmy reakcji w fazie stałej, synteza wybranych substancji (ferryty). Wybrane metody wytwarzania struktur warstwowych (naparowanie próżniowe, rozpylanie jonowe, chemiczne osadzanie z fazy gazowej). Kształtowanie struktur warstwowych (fotolitografia). Wybrane metody otrzymywania materiałów monokrystalicznych.
Metody oceny:
dwa kolokwia pisemne
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa 1975. 2. S. Mrowec, Kinetyka i mechanizm utleniania metali, Wyd. Śląsk, 1982. 3. T. Fukuda, H. J. Scheel red., Crystal Growth Technology, John Wiley and Sons, 2003. 4. D.L. Smith red., Thin Film Deposition: Principles and Practice, McGraw Hill, 1995. Literatura uzupełniająca: 1. H. Schmalzried, Reakcje w stanie stałym, PWN, Warszawa 1978. 2. R. Pampuch, Zarys nauki o materiałach, PWN, Warszawa 1977. 3. N.B. Hannay red., Treatise on Solid State Chemistry (tom 4: Reactivity of Solids), Plenum Press, 1974. 4. S. Mrowec, Defekty struktury i dyfuzja w kryształach jonowych, PWN, Warszawa 1974. 5. F W. Bach, K. Möhwald, A. Laarmann, T. Wenz, Modern Surface Technology, Wiley VCH, 2006. 6. J.F. O'Hanlon, A User's Guide to Vacuum Technology, Wiley IEEE, 2003.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę o najważniejszych właściwościach ciał stałych wpływających na ich reaktywność jak również o mechanizmach reakcji biegnących z udziałem fazy stałej wykład kolokwium zaliczeniowe
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W10, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody wytwarzania materiałów ceramicznych, warstwowych i monokrystalicznych włączając w to ogólną znajomość budowy i zasady działania urządzeń do tego służących
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi korzystać z materiału wykładowego, źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanych zagadnień z zakresu technologii ciła stałego
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu odnoszącego się do chemii ciała stałego oraz wybranych metod wytwarzania materiałów
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wskazać jego najistotniejsze elementy
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: